Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Sterk vekst i mobildata i Norden
Sist oppdatert

Sterk vekst i mobildata i Norden

Teletilsynene i de nordiske landene (PT i Norge) har sammen utarbeidet en rapport med markedsdata for elektronisk kommunikasjon. Rapporten viser utviklingstrekk for de enkelte land frem til 2013 for blant annet fasttelefoni, mobiltelefoni og bredbånd. Rapporten omfatter også markedsdata fra Estland, Latvia og Litauen.

Bruken av mobile bredbåndstjenester er i sterk vekst i alle de nordiske landene. Antall abonnement for mobilt bredbånd, korrigert for ulikt folketall, er gjennomgående høyere i Finland og Sverige enn i Norge, men antall abonnement øker i alle landene. Det er stor vekst også i den totale datatrafikken over mobilnett, men her er det betydelig forskjell i omfanget for de enkelte landene. Sverige og Finland har det største datavolumet av alle nordiske land når vi korrigerer for forskjeller i antall abonnement. Finland har også større økning enn de andre landene. Finland hadde en økning i den totale datatrafikken fra 2012 til 2013 på 98 prosent. Norge, Sverige og Danmark hadde til sammenligning en økning på mellom 53 og 68 prosent. Den totale datatrafikken i mobilnett i Finland og Sverige var henholdsvis 5 og 4 ganger så stor som i Norge, korrigert for forskjell i befolkningens størrelse.

Fast bredbånd

Bildet blir derimot forskjellig når vi ser på fast bredbånd. Her har Norge, sammen med Danmark og Island, større utbredelse enn i Sverige og Finland når vi korrigerer for forskjeller i folketallet. Dette kan være én forklaring på den store forskjellen i datatrafikk i mobile nett mellom Sverige og Finland på den ene siden og Norge, Danmark og Island på den annen side. Den årlige veksten i antall abonnement for fast bredbånd er lavere enn tidligere, og i noen land har veksten nesten flatet ut. I Norge og Danmark var det en økning i antall abonnement fra 2012 til 2013 på noe under 4 prosent, mens økningen i Sverige var på om lag én prosent. Antall faste bredbåndsabonnement med høy kapasitet øker i alle de nordiske landene, men det er betydelige forskjeller i utbredelsen. I Norge har 19 prosent av alle abonnement en nedlastingskapasitet på 30 Mb/s eller mer. I Sverige er denne andelen 37 prosent.

Lavere vekst i mobilabonnement

Veksten i antall mobiltelefoniabonnement har avtatt i alle de nordiske landene. I Finland og Danmark er det reduksjon i antall abonnement. Også veksten i taletrafikk fra mobiltelfoner har stagnert eller er svært liten. I alle de nordiske landene er det reduksjon i antall sendte SMS-meldinger.

Nedgangen i antall abonnement for fasttelefoni fortsetter i alle de nordiske landene. I Sverige og Island er det en vekst i abonnement for bredbåndstelefoni. Finland er i en særstilling, ettersom fasttelefoni generelt og bredbåndstelefoni spesielt er relativt lite utbredt, sammenlignet med de øvrige nordiske landene.

- De tradisjonelle tjenestene fortsetter å flate ut og synke. Det synes som det ingen ende er på etterspørselen etter mer data og mer kapasitet, og i Norge øker fremdeles fast bredbånd. Det bare understreker betydningen av solide elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester både i Norge og i våre naboland her nord, sier direktør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet.