Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Sterk vekst i mobildata i Norden
Sist oppdatert

Sterk vekst i mobildata i Norden

Teletilsynene i de nordiske landene har sammen utarbeidet en rapport med markedsdata for elektronisk kommunikasjon. Rapporten viser utviklingstrekk for de enkelte land frem til 2012 for blant annet fasttelefoni, mobiltelefoni og bredbånd. Rapporten omfatter også markedsdata fra Estland og Litauen.

Bruken av mobile bredbåndstjenester er i sterk vekst i alle de nordiske landene. Antall abonnement for mobilt bredbånd, korrigert for ulikt folketall, er gjennomgående høyere i Finland og Sverige enn i Norge, men antall abonnement øker i alle landene. Det er stor vekst også i den totale datatrafikken over mobilnett, men her er det betydelig forskjell i omfanget for i de enkelte landene. Sverige har det største datavolumet av alle nordiske land når vi korrigerer for forskjeller i antall abonnement. De har også større økning enn øvrige land. Sverige hadde en økning i den totale datatrafikken fra 2011 til 2012 på 75 prosent. Norge og Danmark hadde til sammenligning en økning på om lag 65 prosent. Den totale datatrafikken i mobilnett i Sverige og Finland var henholdsvis 3,5 og 3 ganger så stor som i Norge, korrigert for forskjell i antall abonnement. I Sverige genererte hver abonnent i gjennomsnitt 12,6 Gbyte i mobile nett i 2012. De finske abonnentene følger rett etter med 10,4 Gbyte i gjennomsnitt. I Danmark er tilsvarende tall 5,2 Gbyte, mens det i Norge er 3,6 Gbyte.

Bildet blir derimot forskjellig når vi ser på fast bredbånd. Her har Norge, sammen med Danmark og Island, større utbredelse enn i Sverige og Finland når vi korrigerer for forskjeller i folketallet. Dette kan være én forklaring på den store forskjellen i datatrafikk i mobile nett mellom Sverige og Finland på den ene siden og Norge, Danmark og Island på den annen side. Den årlige veksten i antall abonnement for fast bredbånd er lavere enn tidligere, og i noen land har veksten nesten flatet ut. I Norge var det en økning i antall abonnement fra 2011 til 2012 på bortimot 4 prosent, mens økningen i Sverige var på om lag én prosent. På Island og i Danmark og Finland lå veksten mellom disse to ytterpunktene. Antall faste bredbåndsabonnement med høy kapasitet øker i alle de nordiske landene, men det er betydelige forskjeller i utbredelsen. I Norge har 12 prosent av alle abonnement en nedlastingskapasitet på 30 Mbps eller mer. I Sverige er denne andelen nesten 30 prosent.

Veksten i antall mobiltelefoniabonnement er nå relativ liten i alle de nordiske landene. Også veksten i taletrafikk fra mobiltelfoner har stagnert eller er svært liten. I Norge er det relativt liten endring i antall sendte SMS-meldinger fra 2011 til 2012. I Sverige og Danmark er det en betydelig nedgang, mens det er økning i Finland og på Island.

Nedgangen i antall abonnement for fasttelefoni fortsetter i alle de nordiske landene, mens antall abonnement basert på bredbåndstelefoni utgjør en større andel av totalt antall abonnement for fasttelefoni. Unntaket her er Finland der fasttelefoni generelt og bredbåndstelefoni i særdeleshet er relativt lite utbredt sammenlignet med de øvrige nordiske landene.

Utviklingen for elektroniske kommunikasjonstjenester i Estland og Litauen er denne gangen inkludert i rapporten. Mobilabonnentene i Estland generer gjennomgående mer datatrafikk enn norske mobilbrukere når vi korrigerer for forskjeller i antall abonnement. Det kan ha sammenheng med en rask utbygging av 4G i landet. I Litauen utgjør bredbånd basert på fiber en større andel av totalt antall faste bredbåndsabonnement sammenlignet med de nordiske landene. Hele 47 prosent av alle bredbåndsabonnement i Litauen har en nedlastingskapasitet på 30 Mbps eller mer. Den totale utbredelsen av fast bredbånd og mobilt bredbånd er likevel lavere enn i de nordiske landene når vi korrigerer for forskjeller i folketallet.

- I lang tid har de nordiske og de baltiske landene vært langt fremme i bruken av elektroniske kommunikasjonstjenester. Vi ser at bruken av tradisjonelle tjenester som tale og SMS flater ut, mens det er sterk vekst i bruk av mobildata og i kapasitet for fast bredbånd. Den høye etterspørselen etter nye og moderne kommunikasjonstjenester i de nordiske og baltiske landene utgjør et godt grunnlag for utvikling og bruk av et bredt spekter av digitale tjenester, sier direktør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet.