Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Status europeisk nettnøytralitetsregulering
Sist oppdatert

Status europeisk nettnøytralitetsregulering

En rapport fra BEREC, som er Kommisjonens rådgivende organ for elektronisk kommunikasjon, konkluderer med at den felleseuropeiske reguleringen av nettnøytralitet generelt sett fungerer godt. Retningslinjene kan imidlertid presiseres på enkelte punkter. Norges representant i BEREC er Nkom.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) representerer Norge i EU-organet BEREC, og mye av reguleringen av det norske markedet for internett, bredbånd og mobil, er felles med resten av Europa.

Målsettingen med de europeiske nettnøytralitetsreglene er å beskytte sluttbrukernes rettigheter og sikre innovasjon på internett. Regelverket består både av en forordning og av retningslinjer for nettnøytralitet, som BEREC har utarbeidet med hjemmel i den samme forordningen.

BEREC har i 2018 evaluert hvordan reglene har virket. Som datagrunnlag for rapporten, har BERECs ekspertgruppe for nettnøytralitet innhentet innspill fra aktørene i den europeiske bransjen gjennom en offentlig høring. Gruppen har også innhentet informasjon fra de nasjonale regulatørene om deres erfaringer med anvendelse av retningslinjene.

Nulltaksering

Nulltaksering, der brukerne kan bruke utvalgte tjenester uten at datakvoten på mobilabonnementet blir brukt, har vært et tema av spesiell interesse når det gjelder anvendelsen av regelverket. BERECs europeiske årsrapport for nettnøytralitet publisert i oktober i år, viste at det er lansert nulltakseringstilbud i omtrent alle europeiske land.

I evalueringsrapporten som publiseres 12. desember, konkluderer BEREC med at det ikke er behov for vesentlige endringer i de nåværende retningslinjene. BEREC vil imidlertid gjøre enkelte presiseringer, for å bidra til en konsistent analyse av nulltakseringssaker på tvers av landegrensene. Dette arbeidet vil starte i 2019.

BEREC foreslår også å etablere en trinn-for-trinn analysemetode for hvordan regulatørene bør anvende og vekte de ulike kriteriene som inngår i vurderinger av om tilbud i markedet er i tråd med regelverket. Dette kan legge til rette for mer konsistente vurderinger av nulltaksering i det europeiske markedet.

Trafikkstyring

Noen aktører i bransjen har reist spørsmål om det er tillatt å tilby internettabonnement med ulike ikke-diskriminerende kvalitetsklasser. BEREC ønsker å ytterligere presisere i retningslinjene at en slik praksis vil være tillatt så sant den ikke begrenser sluttbrukernes rettigheter.

Denne typen internettabonnement er allerede tilgjengelig i noen europeiske land, hvor teknikken også brukes til å tilby mobilt internett med ulike hastigheter. BEREC vil presisere betingelsene for at internettabonnement med ulike kvalitetsklasser kan tilbys i tråd med reguleringen.

Spesialiserte tjenester

Diskusjonen om hva som er en spesialisert tjeneste, og hvilke kriterier som inngår i vurderingen av dette, er blitt enda mer aktuelt i den senere tid, på grunn av diskusjonen om kompatibiliteten mellom nettnøytralitet og den kommende 5G-teknologien.

BEREC ønsker derfor å presisere i retningslinjene betingelsene som må oppfylles for at en tjeneste kan karakteriseres som spesialisert. I tillegg ønsker BEREC presisere begrensningene for hvordan spesialiserte tjenester eventuelt vil kunne redusere ytelsen til internettjenesten når disse tilbys i parallell.

Kompatibilitet med 5G-teknologien

Nettnøytralitetsreglene er teknologinøytrale. Det er derfor ikke noe forbud mot 5G-teknologien i seg selv. Anvendelse av teknologien må imidlertid, som for enhver annen teknologi, vurderes i hvert enkelt tilfelle.

For eksempel kan «skivedelte nett» benyttes som metode for å tilby spesialiserte tjenester i parallell med internettjenesten, samtidig som dette bidrar til å forhindre reduksjon av den generelle kvaliteten på internettjenesten. Det vil si at 5G-teknologien i praksis kan bidra til overholdelse av Forordningens krav om nettnøytralitet.

BERECs evalueringsrapport konkluderer med at det felleseuropeiske regelverket for nettnøytralitet gir betydelig rom for implementasjon av 5G-teknologien. Per dags dato har BEREC ikke kjennskap til konkrete eksempler fra tilbyderne som viser at 5G-teknologien skulle forhindres av regelverket.