Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Regulering fortsatt nødvendig for å styrke konkurransen i mobilmarkedet
Sist oppdatert

Regulering fortsatt nødvendig for å styrke konkurransen i mobilmarkedet

Post- og teletilsynet (PT) varsler at Telenor fortsatt vil ha særlige forpliktelser til å slippe til konkurrenter i sitt mobilnett. Den foreslåtte reguleringen legger til rette for videre utbygging av konkurrerende mobilnett i Norge.

PT varsler at Telenor ASA fortsatt har sterk markedsstilling i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 15). Tilsynet legger derfor opp til fortsatt regulering. Denne skal understøtte videre utbygging av konkurrerende mobilnett. Samtidig er det viktig at selskaper som vil tilby tjenester og ikke har eget mobilnett, skal kunne konkurrere effektivt mot de etablerte netteierne ved å få leie tilgang til Telenors mobilnett.

Varselet om vedtak bygger på PTs tredje analyse av dette markedet. Telenor har også tidligere blitt utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling, og er i gjeldende regulering (fra 2010) pålagt regulatoriske forpliktelser i dette markedet.

I den oppdaterte analysen har PT funnet at det fremdeles eksisterer konkurranseproblemer i det relevante markedet. Telenor har en sterk posisjon, med en stabil markedsandel på grossistnivå på over 60 prosent, målt i antall trafikkminutter. Dette er godt over terskelverdien for når en tilbyder normalt antas å ha sterk markedsstilling. TeliaSoneras (NetComs) markedsandel er noe redusert i perioden siden forrige markedsanalyse, til fordel for Mobile Norway.

Nasjonal gjesting

Mobile Norways nett dekker per i dag rundt 75 prosent av befolkningen. Tele2 og Network Norway, som benytter dette mobilnettet, er fremdeles avhengige av å kjøpe tilgang til landsdekkende nett (nasjonal gjesting) for å kunne tilby konkurransedyktige tjenester i sluttbrukermarkedet. Vilkårene for nasjonal gjesting er dermed avgjørende for deres muligheter til å konkurrere i markedet. De to selskapenes behov for nasjonal gjesting er også antakelig forsterket som følge av at Mobile Norway (Tele2) ikke fikk tildelt frekvenser ved auksjonen 2. desember 2013, og dermed mister sine frekvenser i 900 MHz-båndet.

Telco Data (med samme eier som ICE), som ble tildelt attraktive frekvenser i auksjonen, kan på sikt påvirke dynamikken i dette markedet. Selskapet er imidlertid per i dag ikke en tilbyder av tilgang og samtaleoriginering i det relevante markedet, og det er foreløpig usikkert hvordan selskapet vil utnytte frekvensressursene. 

PT mener på denne bakgrunn at det fremdeles er behov for sektorspesifikk regulering i dette markedet for å sikre forutsigbar tilgang til infrastruktur, slik at målet om bærekraftig konkurranse på sikt kan nås.

Skjerpet prisregulering

PT legger også denne gang opp til at Telenor pålegges tilgangsplikt for nasjonal gjesting, MVNO-tilgang og samlokalisering. På bakgrunn av konkurranseproblemene i markedet, varsles det imidlertid en skjerpet regulering av prisvilkårene for nasjonal gjesting og MVNO-tilgang. For at aktører som baserer seg på nasjonal gjesting eller MVNO-tilgang skal kunne konkurrere effektivt i ulike segmenter av sluttbrukermarkedet, mener PT det er nødvendig å pålegge et eksplisitt krav om at prisvilkårene til Telenor ikke skal sette kjøpere av tilgang i marginskvis. Samlokalisering vil fortsatt være underlagt krav om kostnadsorientering. I tillegg varsler PT at Telenor fortsatt skal pålegges krav til ikke-diskriminering, transparens og regnskapsmessig skille.

Frist for høringsuttalelser er satt til 3. mars 2014 10. mars 2014.

Les varsel om vedtak her.