Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter PT vil gi konkurrenter tilgang til Telenors fibernett
Sist oppdatert

PT vil gi konkurrenter tilgang til Telenors fibernett

Post- og teletilsynet (PT) har fattet vedtak i bredbåndsmarkedene. Telenor har fremdeles sterk markedsstilling, og PT pålegger derfor selskapet å gi konkurrenter tilgang til sitt fibernett. Tilgangen blir ikke underlagt direkte prisregulering.

PT har 20. januar 2014 fattet vedtak i to bredbåndsmarkeder: grossistmarkedet for full og delt tilgang til faste aksessnett (også kalt marked 4, LLUB-markedet), og grossistmarkedet for Bredbåndsaksess (marked 5).

Endringer fra 2009

Forrige vedtak i de aktuelle markedene ble gjort i 2009. Den viktigste endringen fra den gang, er at Telenor nå vil bli pålagt å gi konkurrenter tilgang til sitt fiberaksessnett. I vedtakene fra 2009 konkluderte PT med at regulering av Telenors fiberaksessnett ikke var hensiktsmessig, blant annet fordi selskapets fiberutbygging var av svært begrenset omfang på det tidspunktet. Telenor satser imidlertid nå i økende grad på fiberaksessnett, både ved egen utbygging og gjennom oppkjøp av konkurrenter.

PT forventer at denne utviklingen fortsetter og mener derfor det nå er nødvendig å pålegge Telenor tilgangsforpliktelser også for denne typen infrastruktur. På bakgrunn av de signaler Telenor har gitt, forventes det også at selskapets fibersatsing vil føre til en nedprioritering av kobberaksessnettet i noen områder. Dette forsterker behovet for regulering av Telenors fibernett.

PT mener samtidig at tilgang til Telenors kobberaksessnett fremdeles vil være viktig for konkurransen, spesielt i de områdene der det ikke bygges fiber eller annen ny infrastruktur. For bedre å ivareta sluttbrukernes interesser der det de neste årene ikke kan forventes erstatning/duplisering av kobberaksessnettet, ser PT behov for å endre reguleringen noe. PT innfører derfor prisregulering av kobberbasert Bredbåndsaksess, og maksimalprisen (pristaket) for abonnement på kobberbasert LLUB reduseres.

Prisregulering på kobber

Pristaket for kobberbasert LLUB-tilgang reduseres fra kr. 95 til kr. 85 pr. aksess pr. måned. For andre produkter og tjenester som leveres i tilknytning til kobberbasert LLUB, blir Telenor pålagt kostnadsorienterte priser på samme måte som tidligere. Videre blir Telenor nå underlagt krav om kostnadsorienterte priser for kobberbasert Bredbåndsaksess. Kravet om kostnadsregnskap for kobberbasert LLUB videreføres, og Telenor blir nå også pålagt å føre kostnadsregnskap for kobberbasert Bredbåndsaksess.

Ikke prisregulering på fiber

PT har kommet til at Telenor ikke skal underlegges prisregulering for tilgang til fiberaksessnett, verken i LLUB- eller i Bredbåndsaksessmarkedet. PT mener at økt konkurranse mellom ulike teknologier (fiber, kabel-TV-nett, kobber og til dels mobilnett), økt infrastrukturkonkurranse mellom fiberutbyggere og økt konkurranse mellom aksesstilbydernes og såkalte OTT-aktørers (Over the Top) tjenestetilbud i årene fremover, gjør at det ikke er nødvendig med prisregulering av fiber for å hindre fremveksten av konkurranseproblemer i dette markedssegmentet.

I stedet pålegges forpliktelser om regnskapsmessig skille for fiber i begge markeder. Dette skal sikre oppfølging av krav om ikke-diskriminering. Videre har PT, blant annet på bakgrunn av kommentarer fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA), kommet til at marginskvistester er hensiktsmessig for å kunne følge opp kravene ytterligere. PT vil derfor starte utviklingen av slike tester for begge markeder umiddelbart etter at vedtakene trer i kraft.

Tilgang basert på transparente og ikke-diskriminerende vilkår vil i større grad understøtte målet om mest mulig utbygging av høykapasitets bredbåndsnett i Norge de nærmeste årene, enn om direkte prisregulering for fiber innføres i disse markedene.

Ikrafttredelse

Vedtakene og de tilhørende forpliktelsene trer i kraft umiddelbart, med unntak av den nye maksimalprisen per måned for kobberbasert LLUB. Denne skal være gjeldende fra og med 1. mars 2014.

Les vedtaket her.