Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter PT vil gi konkurrenter tilgang til Telenors fiberaksessnett
Sist oppdatert

PT vil gi konkurrenter tilgang til Telenors fiberaksessnett

Post- og teletilsynet (PT) har sendt utkast til vedtak i bredbåndsmarkedene til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for konsultasjon. PT mener Telenor fremdeles har sterk markedsstilling i bredbåndsmarkedene og vil pålegge selskapet særskilte forpliktelser. Telenor må gi konkurrenter tilgang til sitt fiberaksessnett, men slik tilgang blir ikke underlagt direkte prisregulering.

PT har sendt utkast til vedtak i to bredbåndsmarkeder til ESA for vurdering: grossistmarkedet for full og delt tilgang til faste aksessnett (også kalt marked 4, LLUB-markedet), og grossistmarkedet for Bredbåndsaksess (marked 5).

Endringer fra 2009

Gjeldende vedtak i de aktuelle markedene er fra 2009.

Den viktigste endringen fra den gang, er at Telenor nå vil bli pålagt å gi tilgang til sitt fiberaksessnett. I vedtakene fra 2009 konkluderte PT med at regulering av Telenors fiberaksessnett ikke var hensiktsmessig, blant annet fordi Telenors utbygging av fiberaksessnett var svært begrenset på det tidspunktet. Telenor satser imidlertid nå i økende grad på fiberaksessnett, både ved egen utbygging og gjennom oppkjøp av konkurrenter.
PT forventer at denne utviklingen fortsetter og mener derfor det nå er nødvendig å pålegge Telenor tilgangsforpliktelser også for denne typen infrastruktur. På bakgrunn av de signaler Telenor har gitt, forventes det også at selskapets fibersatsing vil føre til en nedprioritering av kobberaksessnettet i noen områder. Dette forsterker behovet for regulering av Telenors fiberaksessnett.

PT mener samtidig at tilgang til kobberaksessnett fremdeles vil være viktig for konkurransen, spesielt i de områdene der det ikke bygges fiberaksessnett eller annen ny infrastruktur. For bedre å ivareta sluttbrukernes interesser der det de neste årene ikke kan forventes erstatning/duplisering av kobberaksessnettet, ser PT behov for å endre reguleringen noe. PT innfører derfor prisregulering av kobberbasert Bredbåndsaksess, og maksimalprisen (pristaket) for abonnement på kobberbasert LLUB reduseres.

Oppsummering av ny regulering

De særskilte forpliktelsene som ble pålagt Telenor i vedtakene av 3. april 2009, vil i stor grad bli videreført. Nivået og omfanget for enkelte av forpliktelsene endres imidlertid noe.

Dette gjelder for eksempel at Telenor nå på rimelig anmodning plikter å gi tilgang til både fiber- og kobberaksessnett. Denne tilgangsforpliktelsen gjelder både i LLUB-markedet og i Bredbåndsaksessmarkedet.

Pristaket for kobberbasert LLUB-tilgang reduseres fra kr. 95 til kr. 85 pr. aksess pr. måned. For andre produkter og tjenester som leveres i tilknytning til kobberbasert LLUB, blir Telenor pålagt kostnadsorienterte priser på samme måte som tidligere. Videre blir Telenor nå underlagt krav om kostnadsorienterte priser for kobberbasert Bredbåndsaksess. Kravet om kostnadsregnskap for kobberbasert LLUB videreføres, og Telenor blir nå også pålagt å føre kostnadsregnskap for kobberbasert Bredbåndsaksess.

PT har kommet til at Telenor ikke skal underlegges prisregulering for tilgang til fiberaksessnett, verken i LLUB- eller i bredbåndsaksessmarkedet. I stedet pålegges forpliktelser om regnskapsmessig skille for fiber i begge markeder. Dette skal sikre oppfølging av krav om ikke-diskriminering, eventuelt sammen med andre egnede økonomiske analyser, for eksempel marginskvistester.

PT mener at økt konkurranse mellom ulike teknologier (fiber, kabel-TV-nett, kobber og til dels mobilnett), økt infrastrukturkonkurranse mellom fiberutbyggere og økt konkurranse mellom aksesstilbydernes og såkalte OTT-aktørers (Over the Top) tjenestetilbud i årene fremover, gjør at det ikke er nødvendig med prisregulering av fiber for å hindre fremveksten av konkurranseproblemer knyttet til fiberbasert aksess.

Dessuten er det PTs oppfatning at tilgang basert på transparente og ikke-diskriminerende vilkår i større grad vil understøtte målet om mest mulig utbygging av høykapasitets bredbåndsnett i Norge de nærmeste årene, enn om prisregulering for fiber innføres i disse markedene.

Forpliktelser om ikke-diskriminering og transparens vil nå gjelde både for kobber og fiber, i begge markedene. Transparensplikten innebærer blant annet at Telenor skal utarbeide og offentliggjøre såkalte Key Performance Indicators (KPIer) for marked 4 og 5.

Prosedyren i ESA

Utkast til vedtak sendes til ESA i henhold til konsultasjonsprosedyren som følger av ekomloven § 9-3.
ESA og andre berørte myndigheter i EØS-området har i utgangspunktet frist på én måned etter konsultasjonsprosedyrens start til å kommentere utkast til vedtak. Vedtakene i de ulike landene skal være harmoniserte, og konsultasjonen skal sikre at regelverket tolkes og implementeres på tilnærmet lik måte i hele EØS-området.

Når ESA har gitt sin tilbakemelding på utkastet, vil PT formelt kunne fatte vedtak, med mindre ESA krever at utkastet trekkes tilbake.

PT understreker at ESA ikke har noen plikt til å vurdere innspill fra nasjonale aktører i sin konsultasjonsprosedyre. Det er heller ikke mulig å gi innspill til PT i forbindelse med denne konsultasjonen.
Mer informasjon er tilgjengelig på ESAs hjemmeside.

Dokumentene

Utkast til vedtak med vedlegg (engelske versjoner) og notifikasjonsskjema til ESA:

Utkast til vedtak med vedlegg (norske versjoner):