Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter PT varsler friskmelding av to markeder for fasttelefoni
Sist oppdatert

PT varsler friskmelding av to markeder for fasttelefoni

Post- og teletilsynet (PT) varsler opphevelse av forpliktelser pålagt Telenor i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) og grossistmarkedet for originering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 2). Samtidig varsler PT reduserte pristak for terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 3).

Telenor er utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement og i grossistmarkedet for originering av offentlig telefontjeneste i fastnett. Markedene omfatter både tradisjonell telefoni basert på PSTN/ISDN og bredbåndstelefoni. Telenor er underlagt særskilte plikter, blant annet plikt til å tilby grossistproduktene fast forvalg og videresalg av abonnement. Selskapet kan heller ikke ta mer enn 3,3 øre per minutt for originering av tale i fastnett. Forpliktelsene gjelder bare for PSTN og ISDN.

På bakgrunn av en oppdatert markedsanalyse av marked 1 og marked 2, konkluderer PT med at de nevnte markedene ikke lenger berettiger sektorspesifikk forhåndsregulering. PT har gjennomført en såkalt tre-kriterie-test og funnet at det første kumulative kriteriet for å pålegge sektorspesifikk forhåndsregulering, ikke lenger kan sies å være oppfylt.

Selv om det fremdeles er høye etableringshindre knyttet til å tilby tradisjonell fasttelefoni, mener PT at disse etableringshindrene blir mindre relevante i løpet av de kommende årene. Andelen trafikk basert på PSTN/ISDN er fallende, og Telenor vil i de kommende årene fase ut PSTN/ISDN slik at på noe sikt vil all fasttelefonitrafikk være basert på IP-teknologi. Det er etter PTs syn ikke vesentlige etableringsbarrierer for selskap som vil tilby bredbåndstelefoni. Et høyt antall tilbydere, og flere med forholdsvis høye markedsandeler, underbygger dette faktumet. Det er dermed ikke lenger grunnlag for å videreføre den sektorspesifikke reguleringen som ble pålagt Telenor i vedtakene 10. august 2010 (marked 1) og 1. august 2011 (marked 2). Etter PTs oppfatning er skadepotensialet for sluttkundene ved bortfall av sektorspesifikk regulering svært begrenset. PT varsler dermed at forpliktelsene som Telenor ble pålagt i de nevnte vedtakene, vil bli opphevet fra 1. januar 2016.

Ny varslet regulering for terminering i fastnett

Tilbyderne Altibox, Intelecom Group, Kvantel, Network Norway, Orange Business, TDC, Tele2, Telenor, TeliaSonera, Telio Telecom, Ventelo og Verizon Norway tilbyr terminering av tale i eget fastnett. Disse selskapene ble i vedtak 1. august 2011 utpekt som tilbydere med sterk markedsstilling i markedene for terminering i fastnett. Markedene for terminering er spesielle ved at hvert enkelt nett er definert som et eget marked, og alle tilbydere av terminering har monopol på terminering av samtaler til egne kunder. Alle de nevnte tilbyderne er derfor underlagt særskilte plikter, blant annet har de siden 1. januar 2014 vært underlagt en maksimalpris på 2,6 øre per minutt for terminering av tale i eget fastnett. Tilbyderne Finarea og Intelligent telecom services tilbyr også terminering av tale i eget fastnett, men har ikke tidligere vært utpekt som tilbydere med sterk markedsstilling.

PT varsler nå nytt vedtak i marked 3 på bakgrunn av en oppdatert markedsanalyse og en oppdatert versjon av LRIC-modellen for beregning av kostnader ved terminering. Varselet følger prinsippene som er nedfelt i tidligere vedtak, hvor prisreguleringen blant annet er innrettet mot harmonisering innenfor EØS-området. I tråd med anbefalinger fra Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan (ESA) bruker PT såkalt «ren» LRIC for å fastsette priser for terminering i fastnett. Prisene i Norge følger med dette den europeiske trenden, både med hensyn til beregningsmetode og nivå.

PT varsler på dette grunnlag at maksimalprisen for Altibox, Intelecom Group, Kvantel, Network Norway, Orange Business, TDC, Tele2, Telenor, TeliaSonera, Telio Telecom, Ventelo og Verizon Norway reduseres fra 2,6 øre per minutt til 0,6 øre per minutt fra 1. januar 2016. Finarea og Intelligent telecom services pålegges tilsvarende pristak fra samme tidspunkt.

Videre prosess

PTs varsel om vedtak sendes nå på nasjonal høring med frist 30. januar 2015 for å gi kommentarer. PT vil deretter vurdere kommentarene og sende et oppdatert utkast til vedtak til ESA for vurdering. Etter at ESA har gitt sin tilbakemelding, vil PT fatte vedtak, tentativt i andre kvartal 2015.