Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom vil oppheve deler av reguleringen av fasttelefoni
Sist oppdatert

Nkom vil oppheve deler av reguleringen av fasttelefoni

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil oppheve deler av reguleringen av fasttelefoni og ber ESA ta stilling til forslaget. Dersom ESA er enig, vil denne reguleringen opphøre 1. april 2016.

Selv om Nkom foreslår å avslutte reguleringen av sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement og grossistmarkedet for originering av tale i fastnett, vil myndigheten opprettholde reguleringen av terminering i fastnett. Dette vil si at Nkom mener at aktørene har sterk markedsstilling når det gjelder å ta i mot innkomne samtaler for sine kunder (termineringen). Prisene på terminering skal reduseres fra maks 2,6 øre per minutt til 0,6 øre per minutt fra 1. april 2016.

Opphever forpliktelser

Telenor er etter gjeldende regulering utpekt som den eneste tilbyderen med sterk markedsstilling i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement. Det samme gjelder i grossistmarkedet for originering av offentlig telefonitjeneste i fastnett. Disse markedene omfatter både tradisjonell telefoni basert på PSTN/ISDN og bredbåndstelefoni. Telenor er med denne reguleringen underlagt særskilte plikter, blant annet til å tilby grossistproduktene fast forvalg og videresalg av abonnement (PSTN/ISDN) til andre aktører som vil tilby fasttelefoni.

På bakgrunn av en oppdatert markedsanalyse av fastnettmarkedene, konkluderer Nkom med at de ovennevnte markedene ikke lenger berettiger sektorspesifikk forhåndsregulering.

Selv om det fremdeles er høye etableringshindre knyttet til å tilby tradisjonell fasttelefoni, mener Nkom at disse etableringshindrene blir mindre relevante de kommende årene. Andelen trafikk basert på PSTN/ISDN er fallende, og på noe sikt vil fasttelefonitrafikk i hovedsak være basert på IP-teknologi.

Det er etter Nkoms syn ikke vesentlige etableringsbarrierer for selskaper som vil tilby bredbåndstelefoni. Mange tilbyr i dag bredbåndstelefoni, og det er god spredning i markedsandeler mellom disse. Ettersom det finnes alternative produkter til tradisjonell telefoni, som nå gradvis tar over markedet og hvor konkurranseproblemer ikke er til stede på samme måte, mener Nkom at det ikke lenger er grunnlag for å videreføre den gjeldende reguleringen av Telenor i de aktuelle markedene. Etter Nkoms oppfatning er skadepotensialet for sluttkundene ved bortfall av reguleringen svært begrenset.

Foreslått regulering for terminering i fastnett

Tilbyderne Altibox, Finarea, Intelecom Group, Intelligent telecom services, NextGenTel, Orange Business, Phonero, TDC Get, Telenor, Teletopia, TeliaSonera og Verizon Norway tilbyr terminering av tale i eget fastnett.

Markedene for terminering er spesielle ved at hvert enkelt nett er definert som et eget marked, og alle tilbydere av terminering har monopol på terminering av samtaler til egne kunder. Regulering av disse markedene er derfor nødvendig for å hindre overprising og sikre at sluttbrukerne ikke betaler for høye priser for samtaler til fastnett.

Nkom mener at alle disse 12 tilbyderne har sterk markedsstilling. De blir derfor pålagt særskilte forpliktelser, herunder plikt til å imøtekomme rimelige anmodninger om samtrafikk på ikke-diskriminerende betingelser, offentliggjøring av samtrafikkpriser og pristaksregulering.

I tråd med anbefalinger fra Kommisjonen og ESA bruker Nkom såkalt «ren» LRIC for å fastsette priser for terminering i fastnett. Prisene i Norge følger med dette den europeiske trenden både når det gjelder beregningsmetode og nivå. Maksimalprisen reduseres fra maks 2,6 øre per minutt til 0,6 øre per minutt fra 1. april 2016.

Prosedyre

Nkom gjennomførte i perioden 17. desember 2014 til 13. februar 2015 nasjonal høring av varsel om vedtak i fastnettmarkedene. Deretter er det gjort vurderinger av innkomne høringssvar.

Utkast til vedtak sendes nå til ESA i henhold til konsultasjonsprosedyren som er spesifisert i ekomloven § 9-3. ESA og andre berørte myndigheter i EØS-området har frist på én måned etter konsultasjonsprosedyrens start til å kommentere utkast til vedtak. Regelverket krever at vedtakene skal være harmoniserte, og skal tolkes og implementeres på tilnærmet lik måte i hele EØS-området. ESA vil være bindeleddet for Norge med hensyn til harmonisering med øvrige europeiske tilsynsmyndigheter og Kommisjonen.

Etter at ESA har gitt sin tilbakemelding til utkastene, vil Nkom fatte vedtak med eventuelle endringer, med mindre ESA krever at utkastet trekkes tilbake. ESA har ikke plikt til å vurdere innspill fra nasjonale aktører i sin konsultasjonsprosedyre. Det er heller ikke mulig å gi innspill til Nkom i forbindelse med denne konsultasjonen.