Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom vil fortsatt regulere mobilmarkedet
Sist oppdatert

Nkom vil fortsatt regulere mobilmarkedet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil videreføre reguleringen av Telenor i mobilmarkedet og ber ESA ta stilling til forslaget. Den foreslåtte reguleringen legger til rette for videre utbygging av konkurrerende mobilnett og konkurranse på den etablerte infrastrukturen.

Nkom gjennomførte i perioden 16. september til 2. november 2015 nasjonal høring av varsel om vedtak i mobilmarkedet. Ved notifikasjon til ESA opprettholder Nkom konklusjonene fra varselet.

Nkom mener at Telenor ASA fortsatt har sterk markedsstilling i grossistmarkedet for mobiltelefoni, markedet som omtales som «tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett». Telenor har over lang tid hatt en stabil markedsposisjon. Nær 51 prosent av alle mobilabonnenter er kunde hos Telenor, og selskapet står for 58 prosent av omsetningen fra norske mobilkunder. Videre har 58 prosent av alle norske kunder et abonnement hvor trafikken går i Telenors nett (alle tall fra 1 halvår 2015). Dette er over terskelverdien for når en tilbyder normalt antas å ha sterk markedsstilling. Nkom identifiserer i sin analyse også andre forhold som underbygger vurderingen av Telenors sterke markedsstilling.

Norske ekommyndigheter har over lang tid hatt en målsetning om bærekraftig konkurranse i form av tre mobilnettverk. ICE er i ferd med å bygge ut et tredje nett for tradisjonelle mobiltjenester, men Nkom forventer at selskapet i de neste to til tre år vil være avhengig av tilgang til Telias eller Telenors nett for å kunne tilby mobilprodukter med dekning i hele landet. Det er dermed usikkert om og hvor raskt ICE selv kan bli en attraktiv tilbyder av tilgang til mobilnett i grossistmarkedet. Nkom mener på denne bakgrunn at det fremdeles er behov for sektorspesifikk regulering i dette markedet for å sikre forutsigbar tilgang til infrastruktur, slik at målet om bærekraftig konkurranse på sikt kan nås.

Telenor pålegges derfor særskilte forpliktelser for å legge til rette for bærekraftig konkurranse gjennom utbygging av konkurrerende mobilnett og ved at selskaper som ikke har eget mobilnett, skal kunne konkurrere effektivt basert på tilgang til Telenors nett.

Skjerpet prisregulering

Nkom vil pålegge Telenor tilgangsplikt for aktører som ønsker nasjonal gjesting, MVNO-tilgang (mobil virtuell nettverksoperatør) og tjenesteleverandørtilgang, samt samlokalisering. På bakgrunn av vedvarende konkurranseproblemer i markedet, vil Nkom skjerpe reguleringen av prisvilkår for tilgang. For at aktører som baserer seg på nasjonal gjesting eller MVNO-tilgang skal kunne konkurrere effektivt i sluttbrukermarkedet, mener Nkom det er nødvendig å pålegge et eksplisitt krav om at prisvilkårene til Telenor ikke skal sette kjøpere av tilgang i marginskvis. Avtaler om tjenesteleverandørtilgang skal bestå et krav om positiv bruttomargin. For samlokalisering vil det fortsatt være et krav om kostnadsorientering.

Prosedyre

Utkast til vedtak sendes nå til ESA i henhold til konsultasjonsprosedyren som er spesifisert i ekomloven § 9-3. ESA og andre berørte myndigheter i EØS-området har frist på én måned etter konsultasjonsprosedyrens start til å kommentere utkast til vedtak. ESA er bindeleddet for Norge med hensyn til harmonisering med øvrige europeiske tilsynsmyndigheter og Kommisjonen i henhold til det felleseuropeiske regelverket.

Etter at ESA har gitt sin tilbakemelding til utkastene, vil Nkom fatte vedtak med eventuelle endringer, med mindre ESA krever at utkastet trekkes tilbake. ESA har ikke plikt til å vurdere innspill fra nasjonale aktører i sin konsultasjonsprosedyre. Det er heller ikke mulig å gi innspill til Nkom i forbindelse med denne konsultasjonen.

Mer informasjon om prosessen finnes på ESAs hjemmesider: http://www.eftasurv.int/internal-market-affairs/notifications/


Utkast til vedtak med vedlegg samt notifikasjonsskjema til ESA er tilgjengelig på Nkoms hjemmesider: http://www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/marked/marked-15