Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom viderefører reguleringen av mobilmarkedet
Sist oppdatert

Nkom viderefører reguleringen av mobilmarkedet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fattet vedtak om å videreføre reguleringen av Telenor i mobilmarkedet. Reguleringen legger til rette for videre utbygging av konkurrerende mobilnett og konkurranse på den etablerte infrastrukturen.

Nkom mener at Telenor ASA fortsatt har sterk markedsstilling i grossistmarkedet for mobiltelefoni. Dette markedet omtales i reguleringen som «tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett».

Telenor har over lang tid hatt en sterk og stabil markedsposisjon i mobilmarkedet. 52 prosent av alle mobilabonnenter er kunde hos Telenor, og selskapet står for 58 prosent av omsetningen i det norske mobilmarkedet. Videre har 58 prosent av alle norske kunder, uavhengig av hvilket selskap de er kunder i, et abonnement hvor trafikken går i Telenors nett. Dette er over terskelverdien for når en tilbyder normalt antas å ha sterk markedsstilling. Nkom identifiserer i sin analyse også andre forhold som underbygger vurderingen av Telenors sterke markedsstilling.

Norske ekommyndigheter har en målsetning om bærekraftig konkurranse i form av tre mobilnettverk. ICE er i ferd med å bygge ut et tredje nett for tradisjonelle mobiltjenester, men Nkom forventer at selskapet i de neste to til tre år vil være avhengig av tilgang til Telias eller Telenors nett for å kunne tilby mobilprodukter med dekning i hele landet. Nkom anser at det vil ta noe tid for ICE å bygge posisjon som en konkurransedyktig tilbyder av tilgang til mobilnett i grossistmarkedet. På denne bakgrunn mener Nkom at det fremdeles er behov for sektorspesifikk regulering for å sikre forutsigbar tilgang til infrastruktur, slik at målet om bærekraftig konkurranse på sikt kan nås.

Telenor pålegges derfor særskilte forpliktelser. Hensikten er å legge til rette for bærekraftig konkurranse gjennom utbygging av konkurrerende mobilnett, og at selskaper som ikke har eget mobilnett, skal kunne konkurrere effektivt basert på tilgang til Telenors nett.

Skjerpet prisregulering

Nkom pålegger Telenor å gi tilgang til sitt nett for aktører som ønsker nasjonal gjesting, MVNO-tilgang (mobil virtuell nettverksoperatør) og tjenesteleverandørtilgang. Selskaper som ønsker samlokalisering av utstyr i master osv., skal også gis tilgang til dette. Tilgangen skal gis på vilkår som gir eksterne aktører like muligheter til å konkurrere i sluttbrukermarkedet som Telenors egen virksomhet.

Nkom mener det er vedvarende konkurranseproblemer i markedet, og skjerper reguleringen av prisvilkår for tilgang. For at aktører som baserer seg på nasjonal gjesting eller MVNO-tilgang skal kunne konkurrere effektivt i sluttbrukermarkedet, mener Nkom det er nødvendig å pålegge et eksplisitt krav om at prisvilkårene til Telenor ikke skal sette kjøpere av tilgang i marginskvis. Avtaler om tjenesteleverandørtilgang må bestå et krav om positiv bruttomargin. For samlokalisering vil det fortsatt være et krav om kostnadsorientering.

Marginskvismodell og tilhørende dokumenter er tilgjengelig på http://www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/%C3%B8konomisk-regulering/marginskvistest-marked-15-2015-2016

Konsultasjon hos ESA

Vedtaket har vært konsultert hos EFTA's overvåkningsorgan (ESA) i henhold til konsultasjonsprosedyren som er spesifisert i ekomloven § 9-3. ESA er bindeleddet for harmonisering med øvrige europeiske tilsynsmyndigheter og Kommisjonen i henhold til det felleseuropeiske regelverket. ESA hadde ingen kommentarer til utpekingen av Telenor som selskap med sterk markedsstilling, men hadde enkelte kommentarer til virkemidlene Nkom ville pålegge selskapet. Nkom har i størst mulig grad tatt hensyn til disse kommentarene før vedtaket ble fattet.

Vedtaket vil tre i kraft fra 15. september 2016, med unntak av tilgangsplikt og tilhørende regulatoriske krav for tjenesteleverandører som trer i kraft fra 1. november 2016.

Vedtak med vedlegg er tilgjengelig på Nkoms hjemmesider: http://www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/marked/marked-15