Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom foreslår tiltak for å styrke markedet for grønne datasentre
Sist oppdatert

Nkom foreslår tiltak for å styrke markedet for grønne datasentre

På oppdrag av regjeringen har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vurdert det norske markedet for mørk fiber, og hva som kan lette etableringen av grønne datasentre i Norge. Nkom foreslår blant annet å koble sammen lokale og regionale fibernett i Norge for å etablere flere langdistanse fibertraséer, og å utnytte de eksisterende fiberforbindelsene mellom Norge og utlandet bedre.

Rapporten «Kartlegging og vurdering av infrastruktur som kan nyttiggjøres av datasentre» som Nkom leverte til statssekretær Reynir Jóhannesson mandag 5. desember, er svar på oppdraget som Samferdselsdepartementet (SD) ga til Nkom i august. Her ber SD om at Nkom både kartlegger tilgjengeligheten til og etterspørselen etter mørk fiber og føringsveier for disse i Norge og mellom Norge og andre land. Disse temaene er belyst i rapporten, i tillegg til resten av oppdraget som blant annet består i å vurdere om det er behov for å bygge flere føringsveier ut av landet, og om konkurransen mellom aktørene som tilbyr mørk fiber i dag fungerer tilfredsstillende.

For aktører som vurderer å etablere datasentervirksomhet i Norge, er det mange faktorer som har betydning. Nkom har sett spesielt på behovet for god fiberkapasitet, lav forsinkelse på forbindelsene og tilstrekkelig antall føringsveier i Norge og ut av landet. Nkom foreslår også tiltak for å bidra til et mer velfungerende transmisjonsmarked og enklere tilgang til informasjon om det norske fibermarkedet.
Nkom foreslår også at fiber og føringsveier som statlige virksomheter disponerer, blir lettere tilgjengelige for kommersielle aktører.

Tiltakene er ment å legge til rette for etablering av grønne datasentre og annen databasert industri, og samtidig bidra til en robust og sikker infrastruktur med nok føringsveier og kapasitet.

Redusere sårbarhet

Nkom har i oppdraget også vurdert behovet for å styrke føringsveiene ut og inn av landet i et sårbarhetsperspektiv. Det at nær all trafikk ut av landet er konsentrert på infrastruktur som har utgangspunkt i Oslo-regionen og går til Sverige og videre til København, utgjør en sårbarhet. Denne vil hovedsakelig gjøre seg gjeldende ved større naturhendelser og katastrofer eller alvorlige kriminelle handlinger. Nkom anser at denne sårbarheten er vesentlig med hensyn til behovet for flere føringsveier ut av landet, og anser det som ikke usannsynlig at sårbarhetene kan utløses. Dette blant annet med bakgrunn i et uforutsigbart sikkerhetspolitisk bilde og med utsikter for flere og mer alvorlige naturhendelser som følge av klimaendringer.

Samlet anser Nkom at risikoen ved dagens situasjon, der nær all trafikk mot utlandet rutes via Sverige, er betydelig og nok til at Nkom mener det nå er hensiktsmessig å legge til rette for å redusere sårbarhetene.

Oppdraget SD har gitt Nkom, er knyttet til Stortingsmelding om Digital Agenda (Meld.St. 27 (2015-2016)), der det står at ekommyndigheten skal kartlegge etterspørsel etter og tilgjengelighet til infrastruktur som kan nyttiggjøres av store datasentre.

Dokumenter