Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom: for dårlig kvalitetssikring ved omsetning av smartklokker for barn
Sist oppdatert

Nkom: for dårlig kvalitetssikring ved omsetning av smartklokker for barn

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gjennomført markedskontroll av smartklokker for barn. Ingen av de 18 smartklokkene som ble kontrollert tilfredsstilte kravene for å kunne selges i Norge. Resultatene viser at forhandlerne og importørene av smartklokker ikke har vurdert klokkene grundig nok før de ble introdusert på det norske markedet.

Smartklokker
Bilde: Eivind Rossen

Hensikten med Nkoms kontroll var å undersøke om produsentene hadde gjennomført en korrekt samsvarsvurdering. Dette betyr at den som produserer utstyret, skal undersøke og på denne bakgrunnen erklære at de grunnleggende kravene for å ta i bruk radioutstyr er tilfredsstilt. Merkingen av utstyr, emballasje og dokumentasjon samt kontroll av pålagt informasjon til bruker som fulgte med utstyret, ble gjennomgått i kontrollen.

Ingen klokker tilfredsstilte kravene

18 forskjellige smartklokker ble kontrollert. Resultatene viser at ingen av disse tilfredsstilte kravene til dokumentasjon i radioutstyrsforskriften. Avvikene varierte fra manglende merking av utstyret, som for eksempel manglende CE-merke, produsent eller typebetegnelse, til mer alvorlige avvik som manglende dokumentasjon av hvilke standarder som utstyret var testet etter. Mange av klokkene manglet blant annet referanse til standarder for testing av SAR-verdier, altså er det uklart om de fyller kravene til eksponering av bruker for radiobølger.

- Funnene gjør at det for noen produkter dermed er knyttet en betydelig usikkerhet til om de faktisk oppfyller de tekniske kravene. Klokkene er beregnet på å bæres av barn, og da mener vi det er alvorlig at det ikke er opplyst om SAR-verdier, altså om utstyret er innenfor kravene til stråling, sier direktør Elisabeth Aarsæther.

Varsel om vedtak

Nkom sender ut varsel om vedtak til forhandlerne og/eller importørene av de kontrollerte klokkene. For de fleste modellene sendes det ut varsel om retting. Dette betyr at forhandler og importør til Norge, sammen med produsent, vil få mulighet til å foreslå en løsning for å rette avvikene.

- Det er importører og forhandlere av radioutstyr som er ansvarlige for at utstyret de importerer eller selger overholder det europeiske regelverket. De har derfor et ansvar for å kontrollere at utstyr og emballasje er riktig merket, at det følger med tilstrekkelig informasjon til bruker og at det følger med en samsvarserklæring der produsent erklærer at utstyret overholder regelverket, understreker Aarsæther.

Konsekvenser av å ikke oppfylle de tekniske kravene kan være at utstyret kan sende på feil frekvenser, ha uønsket utstråling som kan forstyrre annet utstyr eller ha for dårlig immunitet mot forstyrrelser fra annet utstyr og dermed ikke fungerer som tilsiktet. Utstyret kan dessuten ha for høye strålingsverdier i forhold til tillatte grenseverdier.

Nkom gjennomfører systematisk markedskontroll som del av sitt ansvar for å føre tilsyn med at omsetning av radio-, teleterminal- og nettutstyr er i samsvar med norske regler. Dette innebærer blant annet at utvalgte produkter kontrolleres for om de er i samsvar med gjeldende krav til frekvensbruk, sikkerhet, samt utstråling av elektromagnetisk støy. Smartklokker beregnet på barn inneholder radiosendere og mottakere for bl. a GSM, WiFi og GPS. De er derfor omfattet av radioutstyrsforskriften, som er den norske gjennomføringen av kravene i det felleseuropeiske radioutstyrsdirektivet. Forskriften gir administrative og tekniske krav til radioutstyr som skal importeres og selges i Norge.