Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom fatter vedtak i bredbåndsmarkedene
Sist oppdatert

Nkom fatter vedtak i bredbåndsmarkedene

Nkom har fattet vedtak i bredbånds- og kapasitetsmarkedene. Telenor vil fortsatt være regulert i grossistmarkedene for tilgang til faste aksessnett. I kapasitetsmarkedet har Nkom ikke funnet grunnlag for særskilt regulering, og den gjeldende reguleringen blir opphevet.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har analysert tre markeder knyttet til faste aksessnett:

Fortsatt nasjonale markeder

Marked 3a og 3b tar utgangspunkt i de to tidligere grossistmarkedene for bredbånd. Her har Telenor i mange år vært underlagt regulering, men avgrensningen av markedene er noe endret. På sluttbrukernivå inngår alle typer faste bredbåndstjenester i markedet: bredbånd via kobber, fiber, HFC (kabel-TV-nett) og via fast radioaksess. Reguleringen er altså teknologinøytral.

Fremveksten av mange lokale og regionale fibernett har gjort at Nkom har foretatt en grundig vurdering av om markedene bør deles inn i mindre geografiske områder. Nkom har imidlertid kommet til at konkurranseforholdene ikke er vesentlig forskjellig i ulike deler av landet, og både sluttbruker- og grossistmarkedene anses derfor fortsatt som nasjonale.

På bakgrunn av analysene av Marked 3a og 3b, har Nkom konkludert med at Telenor har sterk markedsstilling i henhold til de nye markedsdefinisjonene, og selskapet vil derfor fortsatt være underlagt særskilt regulering.

Tilgang og prisregulering

Telenor skal også i den nye reguleringsperioden, som er ventet å gjelde fra starten av 2019, gi tilgang til sine kobberbaserte og fiberbaserte aksessnett. Nkom har imidlertid ikke funnet grunnlag for å pålegge Telenor å gi tilgang til selskapets HFC-nett (kabel-TV-nett).

Når det gjelder tilgang til Telenors fiber, mener Nkom det er behov for endringer i dagens grossistprodukt slik at tilgangskjøperne kan få bedre muligheter til å utforme egne produkter. Nkom legger opp til at de funksjonelle kravene til et forbedret produkt skal utformes i fellesskap av Telenor og tilgangskjøperne gjennom en dialog i regi av Bredbåndsforum. Nkom vil deretter kunne fatte tilleggsvedtak der kravene fastsettes endelig.

Tilgangen til kobber- og fiberbaserte aksessnett skal gis på ikke-diskriminerende og transparente vilkår. Telenor vil bli underlagt prisregulering i form av pristak for tradisjonelle tilgangsprodukter i kobbernettet (LLUB-tilgang og DSL Bredbåndsaksess). Pristaket for LLUB-tilgang vil bli redusert fra dagens nivå på 85 kroner per måned til 73 kroner per måned fra 1. februar 2019.

For tilgang til fiberbaserte aksessnett vil Telenor fortsatt være underlagt marginskvistester som skal sikre at Telenors investeringsinsentiver ivaretas, og samtidig sikre at effektive tilgangskjøpere kan konkurrere i sluttbrukermarkedet for bredbånd uten å bli satt i marginskvis.

Oppgradering av kobbernettet

Nkom varslet i januar 2018 at også andre tilbydere enn Telenor skulle kunne stå for oppgradering i kobbernettet, ved bruk av teknologier som vektorisering og G.fast. Gjennom høringsprosessen har imidlertid tilgangskjøperne gitt uttrykk for at de ikke kommer til å ta initiativ til å oppgradere Telenors kobberaksessnett i særlig omfang.

Nkom har derfor kommet til at det ikke er behov for et omfattende regime for å oppgradere kobberaksessnettet, slik det opprinnelig ble lagt opp til. Det er dermed kun Telenor som vil kunne oppgradere kobberaksessnettet med ekskluderende virkning for andre. Telenor vil i slike tilfeller være pålagt å tilby erstatningsprodukter til tilbydere som blir berørt og ikke lenger kan produsere sine tjenester som før.

Regulering av ett marked opphører

Marked 4 tar utgangspunkt i det tidligere grossistmarkedet for overføringskapasitet for aksess, som i Norge har vært definert som overføringskapasitet opp til og med 8 Mbit/s. Markedet innrettes nå mot grossistprodukter som brukes som grunnlag for å tilby tjenester til bedrifter med behov for funksjonalitet/kvalitet ut over standard aksessprodukter i massemarkedet. Markedet omfatter bl.a. dataoverføringstjenester som IP-VPN og Ethernet-VPN og kapasitetsprodukter som leide linjer og optisk kanal (bølgelengder).

Ettersom Marked 4 er et nytt marked i Anbefalingen, og det kun er overførings­kapasitet opp til og med 8 Mbit/s som har vært underlagt sektorspesifikk regulering i Norge siden 2012, har Nkom gjennomført en særskilt vurdering av om det er grunnlag for å regulere dette markedet i Norge. Selv om etableringsbarrierene fortsatt er høye for aktører som ønsker å etablere et landsdekkende tilbud, har Nkom funnet at det norske sluttbrukermarkedet for høykvalitets aksessprodukter preges av effektiv konkurranse mellom flere tilbydere. Telenor er største tilbyder i sluttbrukermarkedet med en markedsandel på 24 %, men fire andre tilbydere har markedsandeler mellom 20 og 9 % hver.

På bakgrunn av dette har Nkom konkludert med at det ikke er grunnlag for å regulere Marked 4 i Norge. Tidligere regulering av Telenor i markedet for overføringskapasitet opp til og med 8 Mbit/s vil bli opphevet.

Tilbakemelding fra ESA

Nkom sendte 1. november utkast til vedtak i disse tre markedene til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) i henhold til konsultasjonsprosedyren som er spesifisert i ekomloven § 9-3. ESA ga sine tilbakemeldinger 3. desember. ESA hadde noen kommentarer til Nkoms utkast til vedtak i Marked 3a og 3b, og Nkom har som følge av disse kommentarene gjort enkelte mindre justeringer i vedtakene. ESA hadde ingen kommentarer til Nkoms utkast til vedtak i Marked 4.