Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Nkom ber ESA vurdere utkast til vedtak i bredbåndsmarkedene
Sist oppdatert

Nkom ber ESA vurdere utkast til vedtak i bredbåndsmarkedene

Nkom har sendt utkast til vedtak i bredbånds- og kapasitetsmarkedene til EFTAs overvåkingsorgan, ESA for vurdering. Telenor vil fortsatt være regulert i grossistmarkedene for tilgang til faste aksessnett. I kapasitetsmarkedet har Nkom ikke funnet grunnlag for særskilt regulering, og den gjeldende reguleringen blir opphevet.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har analysert tre markeder knyttet til faste aksessnett:

Fortsatt nasjonale markeder

Marked 3a og 3b tar utgangspunkt i de to tidligere grossistmarkedene for bredbånd. Her har Telenor i mange år vært underlagt regulering, men avgrensningen av markedene er noe endret. På sluttbrukernivå inngår alle typer faste bredbåndstjenester i markedet: bredbånd via kobber, fiber, HFC (kabel-TV-nett) og via fast radioaksess. Reguleringen er altså teknologinøytral.

Fremveksten av mange lokale og regionale fibernett har gjort at Nkom har foretatt en grundig vurdering av om markedene bør deles inn i mindre geografiske områder. Nkom har imidlertid kommet til at konkurranseforholdene ikke er vesentlig forskjellig i ulike deler av landet, og både sluttbruker- og grossistmarkedene anses derfor fortsatt som nasjonale.

På bakgrunn av analysene av Marked 3a og 3b, har Nkom konkludert med at Telenor har sterk markedsstilling i henhold til de nye markedsdefinisjonene, og selskapet vil derfor fortsatt være underlagt særskilt regulering.

Tilgang og prisregulering

Telenor skal også i den nye reguleringsperioden, som er ventet å gjelde fra starten av 2019, gi tilgang til sine kobberbaserte og fiberbaserte aksessnett. Nkom har imidlertid ikke funnet grunnlag for å pålegge Telenor å gi tilgang til selskapets HFC-nett (kabel-TV-nett).

Når det gjelder tilgang til Telenors fiber, mener Nkom det er behov for endringer i dagens grossistprodukt slik at tilgangskjøperne kan få bedre muligheter til å utforme egne produkter. Nkom legger opp til at de funksjonelle kravene til et forbedret produkt skal utformes i fellesskap av Telenor og tilgangskjøperne gjennom en dialog i regi av Bredbåndsforum. Nkom vil deretter kunne fatte tilleggsvedtak der kravene fastsettes endelig.

Tilgangen til kobber- og fiberbaserte aksessnett skal gis på ikke-diskriminerende og transparente vilkår. Telenor vil bli underlagt prisregulering i form av pristak for tradisjonelle tilgangsprodukter i kobbernettet (LLUB-tilgang og DSL Bredbåndsaksess). Pristaket for LLUB-tilgang vil bli redusert fra dagens nivå på 85 kroner per måned til 73 kroner per måned i 2019.

For tilgang til fiberbaserte aksessnett vil Telenor fortsatt være underlagt marginskvistester som skal sikre at Telenors investeringsinsentiver ivaretas, og samtidig sikre at effektive tilgangskjøpere kan konkurrere i sluttbrukermarkedet for bredbånd uten å bli satt i marginskvis.

Oppgradering av kobbernettet

Nkom varslet i januar 2018 at også andre tilbydere enn Telenor skulle kunne stå for oppgradering i kobbernettet, ved bruk av teknologier som vektorisering og G.fast. Gjennom høringsprosessen har imidlertid tilgangskjøperne gitt uttrykk for at de ikke kommer til å ta initiativ til å oppgradere Telenors kobberaksessnett i særlig omfang.

Nkom har derfor kommet til at det ikke er behov for et omfattende regime for å oppgradere kobberaksessnettet, slik det opprinnelig ble lagt opp til. Det er dermed kun Telenor som vil kunne oppgradere kobberaksessnettet med ekskluderende virkning for andre. Telenor vil i slike tilfeller være pålagt å tilby erstatningsprodukter til tilbydere som blir berørt og ikke lenger kan produsere sine tjenester som før.

Regulering av ett marked opphører

Marked 4 tar utgangspunkt i det tidligere grossistmarkedet for overføringskapasitet for aksess, som i Norge har vært definert som overføringskapasitet opp til og med 8 Mbit/s. Markedet innrettes nå mot grossistprodukter som brukes som grunnlag for å tilby tjenester til bedrifter med behov for funksjonalitet/kvalitet ut over standard aksessprodukter i massemarkedet. Markedet omfatter bl.a. dataoverføringstjenester som IP-VPN og Ethernet-VPN og kapasitetsprodukter som leide linjer og optisk kanal (bølgelengder).

Ettersom Marked 4 er et nytt marked i Anbefalingen, og det kun er overføringskapasitet opp til og med 8 Mbit/s som har vært underlagt sektorspesifikk regulering i Norge siden 2012, har Nkom gjennomført en særskilt vurdering av om det er grunnlag for å regulere dette markedet i Norge. Selv om etableringsbarrierene fortsatt er høye for aktører som ønsker å etablere et landsdekkende tilbud, har Nkom funnet at det norske sluttbrukermarkedet for høykvalitets aksessprodukter preges av effektiv konkurranse mellom flere tilbydere. Telenor er største tilbyder i sluttbrukermarkedet med en markedsandel på 24 %, men fire andre tilbydere har markedsandeler mellom 20 og 9 % hver.

På bakgrunn av dette har Nkom konkludert med at det ikke er grunnlag for å regulere Marked 4 i Norge. Tidligere regulering av Telenor i markedet for overføringskapasitet opp til og med 8 Mbit/s vil bli opphevet.

Prosedyre

Utkast til vedtak sendes til ESA i henhold til konsultasjonsprosedyren som er spesifisert i ekomloven § 9-3. ESA og andre berørte myndigheter i EØS har frist på én måned etter konsultasjonsprosedyrens start til å kommentere utkast til vedtak. Regelverket krever at vedtakene skal være harmoniserte, og skal tolkes og implementeres på tilnærmet lik måte i hele EØS. ESA vil være bindeleddet for Norge med hensyn til harmonisering med øvrige europeiske tilsynsmyndigheter og EU-kommisjonen.

Etter at ESA har gitt sin tilbakemelding til utkastet, vil Nkom fatte vedtak med eventuelle endringer, med mindre ESA krever at utkastet trekkes tilbake. ESA har ikke plikt til å vurdere innspill fra nasjonale aktører i sin konsultasjonsprosedyre. Det er heller ikke mulig å gi innspill til Nkom i forbindelse med denne konsultasjonen.
Mer informasjon om prosessen finnes på ESAs hjemmesider: http://www.eftasurv.int/internal-market-affairs/notifications/ecom-notifications/