Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Høring av overordnede rammer for tildeling av 700 MHz- og 2,1 GHz-båndene
Sist oppdatert

Høring av overordnede rammer for tildeling av 700 MHz- og 2,1 GHz-båndene

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger frem overordnede rammer for felles tildeling av 700 MHz-båndet og ledige blokker i 2,1 GHz-båndet for offentlig høring. Høringsfristen er 14. september 2018. Tildelingen er planlagt gjennomført høsten 2019.

Nkom forbereder en samlet tildeling av 2 x 30 MHz i 700 MHz-båndet og ca. 2 x 15 MHz i 2,1 GHz-båndet. 700 MHz-båndet brukes til digital TV-kringkasting i dag, men vil bli frigitt til mobile tjenester fra 1. november 2019. 2,1 GHz-båndet brukes også til mobile tjenester, og har tidligere vært utlyst som ledige og det er overskuddsetterspørsel etter ressursene.

Før tildelingen av frekvensressursene kan finne sted, skal det fastsettes både overordnede og detaljerte regler for auksjonen. Reglene som nå legges frem for offentlig høring, er de overordnede rammene for auksjonen. Dette omfatter blant annet frekvenstaksbegrensninger, dekningsforpliktelser, minstepriser for ressursene og auksjonsformat.

De detaljerte reglene for gjennomføring av selve auksjonen vil være gjenstand for en selvstendig offentlig høring, som etter planen skal gjennomføres i første kvartal 2019.

Alle interesserte aktører er velkomne til å gi innspill til forslagene til overordnede rammer som Nkom legger frem.

Innspill sendes til firmapost@nkom.no med kopi til vsk@nkom.no, innen høringsfristen 14. september 2018. Høringsinnspillene må merkes med "700 MHz- og 2,1 GHz-båndene".

Nkom vil offentliggjøre innspillene så snart som mulig etter høringsfristens utløp. Vi ber derfor høringsinstansene om å utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringssvarene inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningsloven. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som høringsinstansen ønsker unntatt offentlighet, ber Nkom om at dette fremgår tydelig og begrunnes.

Mer informasjon om tildelingsprosessen så langt, er tilgjengelig på Nkoms auksjonsside.

Høringssvar