Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Høring av endringer i forskrift om EØS-krav til radioutstyr
Sist oppdatert

Høring av endringer i forskrift om EØS-krav til radioutstyr

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender forslag til endringer i forskrift om EØS-krav til radioutstyr på høring. Høringsfristen er 3. august. I denne forskriften er det satt krav om hvordan informasjon om begrensninger i bruk av utstyr skal presenteres på emballasjen og i bruksanvisningen når utstyret gjøres tilgjengelig for salg. Begrensningene kan gjelde i geografiske områder eller bestemte land.

Forslaget til endringsforskrift fremmes på bakgrunn av gjennomføringsforordning fra Europakommisjonen av 20. juli 2017 om hvordan informasjon etter radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU) artikkel 10 (10) skal gis.

Radioutstyrsdirektivet er gjennomført i Norge i forskrift om EØS-krav til radioutstyr. Av direktivet og forskriften følger det at der det er gitt begrensinger for å sette et radioutstyr i drift eller det er satt krav om autorisasjon for bruk, skal det gis informasjon på emballasjen og i bruksanvisningen om i hvilke land, eller på hvilke geografiske steder i et land, der det er slike bruksbegrensninger når radioutstyret gjøres tilgjengelig på markedet. Direktivet sier ikke noe om hvordan denne informasjonen skal gis, men Kommisjonen er gitt fullmakt til å fastsette regler for dette. Den aktuelle gjennomføringsforordningen gir regler om dette.

Reglene innebærer at det skal gis opplysninger om slike bruksbegrensninger på emballasjen i form av et piktogram eller ved bruk av ordene «Bruksbegrensninger eller krav i», etterfulgt av forkortelser for hvert enkelt EØS-land og EFTA-land. Utfyllende informasjon skal gis i bruksanvisningen som følger med utstyret. Øvrige foreslåtte endringer fremgår av høringsbrevet og utkastet til endringsforskrift.

Høringsinnspill kan sendes til firmapost@nkom.no innen 3. august 2018.

Om publisering av høringsinnspill

Nkom vil publisere høringsinnspillene på nkom.no og ber om at eventuelle innspill utformes slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringsinnspillene inneholder opplysninger som avsender mener at det er grunnlag for å unnta fra offentlighet etter offentlighetsloven og forvaltningsloven, ber vi om at dette fremgår tydelig av innspillet og at det begrunnes.

Dokumenter

Høringssvar