Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Flere og større oppgaver for PT i 2014
Sist oppdatert

Flere og større oppgaver for PT i 2014

Statsbudsjettet for 2014 varsler sterkere satsing på sikkerhet og beredskap, og understreker betydningen av at både myndigheter og næringsliv samarbeider for å styrke samfunnssikkerheten. Post- og teletilsynet får økte midler til tiltak i ekomnettene, slik at de blir mer robuste. Tilskuddsordningen for bredbånd skal forvaltes av PT, og Datalagringsdirektivet skal implementeres. Disse oppgavene er styrende for viktige satsingsområder i PT neste år.

Statsbudsjettet inneholder forslag til å bevilge 58,9 mill. kr. i tilskudd til telesikkerhet og beredskap i 2014. Dette er en økning på 31 mill. kr. fra det salderte budsjettet i 2013.

Etter flere utfall i mobilnettene i 2011 og stormen Dagmar i romjulen samme år, har PT styrket innsatsen for og dialogen med netteierne for å øke beredskapen i nettene. Robusthet, planverk og rettetid har vært viktige temaer både i kontakten med tilbyderne og i styringsdialogen med Samferdselsdepartementet.

Med 31 mill. kr. i øket bevilgning fra 2013, kan PT iverksette en del tiltak i tillegg til de aktivitetene som var planlagt innenfor den tidligere rammen. Det vil særlig være aktuelt å prioritere styrking av reservestrøm og -samband til lokalt særlig viktige områder. Hva som defineres som lokalt særlige viktige områder, skal avklares sammen med Direktoratet for s og beredskap (DSB) og berørte fylker/kommuner. I tillegg vil styrking av beredskapslagre bli prioritert.

Datalagringsdirektivet

Statsbudsjettet har en post om implementering av Datalagringsdirektivet under Justisdepartementets kapittel 440, post 72.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/20131/ikt-satsingen-i-justissektoren-trappes-o.html?id=742314.

PT har utarbeidet Datalagringsforskriften, og vil få en rolle i de praktiske forberedelsene av implementeringen sammen med de lagringspliktige tilbyderne av ekomtjenester.

PT overtar tilskuddsordning for bredbånd

Statsbudsjettet foreslår en ramme for tilskudd til bredbånd i deler av landet der slik mangler, eller der kapasiteten bør styrkes. Midlene som foreslås til ordningen, er budsjettert både i Kommunal- og regionaldepartementet (ca. 100 mill. kr.) og i Samferdselsdepartementet (50 mill. kr.) PT skal forvalte ordningen i samarbeid med fylkeskommunene.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/pressesenter/pressemeldinger/2013/statsbudsjettet-2014-ny-tilskuddsordning.html?id=738948