Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Det europeiske nettnøytralitetsåret 2015
Sist oppdatert

Det europeiske nettnøytralitetsåret 2015

2015 representerer et gjennombrudd for utviklingen av nettnøytralitet i Europa. Ved utgangen av november ble felleseuropeiske nettnøytralitetsregler publisert etter et omfattende lovarbeid, skriver seniorrådgiver Frode Sørensen (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) i denne oppsummeringen.

I fortsettelsen av dette arbeidet har BEREC fått i oppgave å utvikle retningslinjer for anvendelsen av regelverket, og et første trinn i dette arbeidet finner sted denne uken.

Begynnelsen

Tilbake i september 2013 la Europakommisjonen frem forslag til nettnøytralitetsregler som en del av forslaget til forordning om Ett Europeisk Ekommarked (Telecom Single Market). Kommisjonens begrunnelse for forslaget var en europeisk nettnøytralitetsundersøkelse som ble publisert av BEREC i 2012, som «viste at et betydelig antall sluttbrukere er rammet av trafikkstyring som blokkerer eller struper spesifikke applikasjoner. Disse tendensene krever klare regler på europeisk nivå for å opprettholde et åpent Internett og for å unngå en fragmentering av et felles europeisk marked som resultat av nasjonale tiltak».1

Omfattende europeisk lovarbeid

Basert på Kommisjonens utspill begynte en omfattende aktivitet i Europaparlamentets komiteer samt blant lobbyister for å påvirke utformingen av reglene for nettnøytralitet i den foreslåtte forordningen. Etter langvarige diskusjoner i komiteene i Parlamentet, resulterte avstemningen under plenumsmøtet i april 2014 i et vedtak om et antall endringer av den opprinnelige lovteksten som styrket bestemmelsene om nettnøytralitet.2

Neste trinn i lovgivningsprosessen bestod i avveining mellom de ulike nasjonale interessene i EUs Råd som ble enige om en kompromisstekst i mars 2015. Til slutt, i juni måned ble det oppnådd enighet i trepartsforhandlingen mellom Kommisjonen, Parlamentet og Rådet. Prosessen kulminerte med formelle vedtak i Rådet og Parlamentet etterfulgt av publiseringen av Forordningen ved utgangen av november 2015.3

Overgangsperiode for europeisk nettnøytralitet

Den felleseuropeiske nettnøytralitetsreguleringen, som også vil omfatte Norge, blir gjeldende fra 30. april 2016 og vil utgjøre en ny æra for nettnøytraliteten i Europa. Nye regulatoriske verktøy innføres som skal sikre opprettholdelse av nettnøytraliteten, og eksisterende nasjonale regulatoriske tiltak må bringes i overensstemmelse med den felleseuropeiske ordningen innen utgangen av 2016.

De nye nettnøytralitetsreglene skal sikre sluttbrukernes rett til et åpent Internett og beskriver at operatørene skal behandle all internettrafikk likt. Samtidig kan operatørene utføre rimelig trafikkstyring basert på tekniske kvalitetskrav. Blokkering og struping av applikasjoner og innhold er kun tillatt ved spesifikke angitte unntak. Dessuten kan operatørene tilby andre tjenester i tillegg til internettilknytning (såkalte spesialiserte tjenester) under visse betingelser som skal forhindre degradering av internettilknytningen.

Europeiske retningslinjer for nettnøytralitet

Kommentatorer har uttrykt bekymring for at den europeiske nettnøytralitetsreguleringen ikke har klare nok regler og at det kan føre til usikkerhet om fortolkningen. Som et virkemiddel for å sikre forutsigbarhet i anvendelsen av reglene, har forordningen gitt BEREC i oppgave å utvikle egne retningslinjer innen 29. august 2016.

Som et første trinn i dette arbeidet som finner sted i Brussel denne uken, holder BEREC møter med de europeiske bransjeorganisasjonene for internettilbydere, innholds- og applikasjonstilbydere, samt forbrukerne for å høre deres tanker om fortolkning av reguleringen. Spørsmålene som diskuteres dekker tema som rimelig trafikkstyring, spesialiserte tjenester, internettilknytningens kvalitet og kommersielle mekanismer som nulltaksering.

BEREC har også annonsert at de vil gjennomføre en offentlig høring av forslag til europeiske retningslinjer for nettnøytralitet, etter organisasjonens plenumsmøte i juni 2016. Etter å ha tatt i betraktning innkomne høringssvar, vil endelige retningslinjer lanseres mot slutten av august. Dette er utsikten for et nytt europeisk nettnøytralitetsår i 2016.

1European Commission (2013), Telecom Single Market Regulation
2European Parliament (2014), Plenary Session Press release
3Official Journal of the EU (2015), Regulation (EU) 2015/2120