Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Auksjonen av frekvensressurser som brukes til radiolinje utsettes
Sist oppdatert

Auksjonen av frekvensressurser som brukes til radiolinje utsettes

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utsetter tildelingsprosessen og auksjonstidspunktet for tildeling av frekvensbånd som benyttes til radiolinje. Årsaken er at Samferdselsdepartementet (SD) behandler anmodninger om justering av frekvenstaket. Aktører som innehar tillatelser i auksjonsbåndene som utløper 31. desember 2018, gis anledning til å søke om midlertidig forlengelse av tillatelsene.

Nkom forbereder tildeling av frekvensressurser som vanligvis blir brukt til radiolinjer (punkt-til-punkt og punkt-til-multipunkt) i frekvensbåndene høy 6 GHz, 8 GHz, lav 10 GHz, høy 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz.

Ved fastsettelse av overordnet regelverk for auksjonen, besluttet Nkom et frekvenstak på 2/3 av den totale spektrumsmengden som er gjenstand for auksjon. Telia Norge AS (Telia) og ICE Communication Norge AS (ICE) har i etterkant anmodet SD om å justere det fastsatte frekvenstaket. SD har gjennomført en særskilt høring vedrørende dette, se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/har-mottatt-anmodning-om-justering-av-frekvenstak/id2605110/. Saken ligger på nåværende tidspunkt til behandling i SD.

I parallell med SDs behandling av anmodningene fra Telia og ICE, har Nkom gjennomført en offentlig høring av utkast til detaljerte auksjonsregler for tildelingen. Høringsfristen var 31. august 2018. Nkom kan imidlertid ikke gå videre med tildelingsprosessen, herunder fastsettelse av endelige auksjonsregler, før SD har tatt stilling til anmodningene.

I påvente av SDs avgjørelse utsettes auksjonen. Auksjonen vil derfor ikke bli avholdt 19. november 2018 slik det fremgikk av utkast til auksjonsregler. Når SD har fattet sin beslutning, vil Nkom fastsette ny tentativ tidsplan som blir publisert på våre nettsider.

En rekke av tillatelsene i auksjonsbåndene løper ut 31. desember 2018. Som følge av at auksjonen ikke kan gjennomføres i 2018 som opprinnelig planlagt, og for å legge til rette for effektiv utnyttelse av frekvensressursene, vil Nkom kunne innvilge midlertidig forlengelse av tillatelser i auksjonsbåndene som løper ut i 2018.

Aktører som ønsker midlertidig forlengelse må søke Nkom om dette. Frist for å sende søknad er 12. oktober 2018. Eventuelle forlengelser vil gjelde frem til nye tillatelser, tildelt ved auksjon, trer i kraft, men ikke lenger enn til 31. desember 2019.