Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Auksjon av frekvensressurser offshore - høring av auksjonsregler
Sist oppdatert

Auksjon av frekvensressurser offshore - høring av auksjonsregler

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger frem utkast til auksjonsregler for tildelingen av ledige ressurser i 700 MHz- og 900 MHz-båndene med virkeområde offshore. Høringsfristen er 16. januar 2019.

Tildelingen skal skje ved en pengeauksjon og er planlagt gjennomført første tertial 2019.

Nkom har utarbeidet auksjonsregler1 som blant annet omfatter regler om deltakelse, registrering og gjennomføring av auksjonen. Nkom legger også frem vedlegg til auksjonsreglene til høring. Vedleggene består av:

Innspill sendes, på norsk eller engelsk, til offshoreauksjon@nkom.no med kopi til vsk@nkom.no innen høringsfristen onsdag 16. januar 2019. Endelige auksjonsregler med vedlegg vil bli fastsatt etter høringen.

Nkom vil offentliggjøre høringsuttalelsene så snart som mulig etter høringsfristens utløp. Vi ber derfor høringsinstansene om å utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringssvarene inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningsloven. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som høringsinstansen ønsker unntatt offentlighet, ber Nkom om at dette fremgår tydelig og begrunnes.

En oversikt over tildelingsprosessen og en foreløpig tidsplan er tilgjengelig på Nkoms auksjonsside.

1) Andre kulepunkt under punkt 6.4 i utkastet til auksjonsregler ble rettet fra «seks eller færre frekvensblokker i 700 MHz-båndet» til «fire eller færre frekvensblokker i 700 MHz-båndet» 3. desember 2018.