Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Auksjon av frekvensressurser – høring av overordnede regler
Sist oppdatert

Auksjon av frekvensressurser – høring av overordnede regler

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger frem utkast til overordnede regler for tildelingen av en rekke frekvensbånd som benyttes til radiolinje. Tildelingen vil foregå ved en pengeauksjon som er planlagt høsten 2018. Frist for høringsinnspill er 5. april 2018.

Nkom forbereder auksjon av frekvensbåndene høy 6 GHz, 8 GHz, lav 10 GHz, høy 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz. Overordnede og detaljerte regler for auksjonen blir fastsatt etter forutgående offentlig høring. Reglene som nå legges frem for offentlig høring er overordnede regler for tildelingen. Detaljerte regler for auksjonen vil være gjenstand for en selvstendig offentlig høring som etter planen skal gjennomføres i løpet av juli/august 2018.

De overordnede reglene bestemmer blant annet hvordan frekvensressursene skal tilbys i auksjonen, herunder inndeling av ressursene i kategorier. Videre omhandler reglene krav om minstepris og frekvenstak. Nkom legger også frem forslag til hvilken form for auksjon (auksjonsformat) Nkom vil benytte. I høringsnotatet er det beskrevet to formater, klokkeauksjon og kombinatorisk flerrundeauksjon (CMRA), men Nkom foreslår i utgangspunktet at CMRA benyttes som format.

Nkom vil gi interessenter mulighet til å få presentert begge auksjonsformatene nærmere ved en online-presentasjon (webinar) som vil bli gjennomført onsdag 14. mars 2018. Aktører som ønsker å delta på et slikt webinar må melde sin interesse per e-post til fastetjenesterauksjon@nkom.no med kopi til kgu@nkom.no innen fredag 9. mars 2018. Innspill til spørsmål som ønskes tatt opp som en del av webinaret må også sendes inn til nevnte e-postadresser innen samme frist. Kurset vil foregå på engelsk, og vil bli gjennomført av konsulentselskapet DotEcon.

Alle interesserte aktører er velkomne til å gi innspill til vurderingene og forslagene som Nkom legger frem. Nkom imøteser også innspill til eventuelle problemstillinger eller forhold som ikke er direkte omtalt i høringsdokumentet.

Høringsinnspill sendes på e-post til fastetjenesterauksjon@nkom.no med kopi til kgu@nkom.no innen høringsfristen torsdag 5. april 2018.

Nkom vil offentliggjøre høringsuttalelsene så snart som mulig etter høringsfristens utløp. Vi ber derfor høringsinstansene om å utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringssvarene inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningsloven. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som høringsinstansen ønsker unntatt offentlighet, ber Nkom om at dette fremgår tydelig og begrunnes.

En oversikt over tildelingsprosessen er tilgjengelig på Nkoms auksjonsside.

Dokumenter

Høringsinnspill