Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Auksjon av frekvensressurser - høring av auksjonsregler
Sist oppdatert

Auksjon av frekvensressurser - høring av auksjonsregler

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger frem forslag til auksjonsregler for tildelingen av en rekke frekvensbånd som benyttes til radiolinje for offentlig høring. Frist for høringsinnspill er 31. august 2018.

Nkom forbereder auksjon av frekvensbåndene høy 6 GHz, 8 GHz, lav 10 GHz, høy 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz. Tildelingen skal skje ved en pengeauksjon og er planlagt til siste kvartal 2018.

Nkom har nå utarbeidet detaljerte auksjonsregler, som omfatter blant annet regler om deltakelse, registrering og selve gjennomføringen av auksjonen. Nkom legger også frem vedlegg til auksjonsreglene, som består av registreringsskjema og bankgarantiskjema, til høring.

Innspill sendes, på norsk eller engelsk, til fastetjenesterauksjon@nkom.no med kopi til kgu@nkom.no innen høringsfristen fredag 31. august 2018. Endelige auksjonsregler med vedlegg vil bli fastsatt etter høringen.

Nkom har ved fastsettelse av overordnede rammer for auksjonen besluttet at det skal gjelde et frekvenstak på 2/3 av den totale spektrumsmengden som er gjenstand for auksjon. Telia har i etterkant anmodet Samferdselsdepartementet (SD) om å justere det fastsatte frekvenstaket. SD gjennomfører nå en særskilt høring vedrørende dette, se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/har-mottatt-anmodning-om-justering-av-frekvenstak/id2605110/. Reguleringen av frekvenstaket anses ikke å ha større betydning for auksjonsreglene som nå er gjenstand for høring. Nkom forbeholder seg imidlertid retten til å foreta endringer i auksjonsreglene dersom SD justerer frekvenstaket.

Nkom vil offentliggjøre høringsuttalelsene så snart som mulig etter høringsfristens utløp. Vi ber derfor høringsinstansene om å utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringssvarene inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningsloven. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som høringsinstansen ønsker unntatt offentlighet, ber Nkom om at dette fremgår tydelig og begrunnes.

En oversikt over tildelingsprosessen og en foreløpig tidsplan er tilgjengelig på Nkoms auksjonsside.

Høringssvar