Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Skalert versjon av Norges Lover
Post- og teletilsynet» (PT) sender forslag til endring av forskrift 20. juni 2000 nr. 628 om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr på høring. Høringsfristen er 1. desember. De foreslåtte endringene fremmes på bakgrunn av Kommisjonsbeslutning 2013/638/EU som gjelder krav til maritimt radioutstyr som skal anvendes på «ikke-SOLAS-skip» (skip som ikke omfattes av Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1974 med endringer (SOLAS)), og som skal brukes i det globale maritime nød- og sikkerhetssystem (GMDSS).
Bildet av Tryvannstårnet.
Post- og teletilsynet (PT) inviterer aktører i ekommarkedet til å komme med innspill til tildelingsmetoder for frekvensbåndene 57-64 GHz, 64-66 GHz, 71-76/81-86 GHz og 92-95 GHz. Høringsfristen er 31. oktober 2014.
Skalert versjon av Norges Lover
Forskriftsforslaget fremmes på bakgrunn av Kommisjonsdirektiv 2013/52/EU fastsatt 30. oktober 2013 som endrer Rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr for niende gang. Kommisjonsdirektiv 2013/52/EU er per dags dato ikke tatt inn i EØS-avtalen. Forskriften med endringer sendes på høring med forventning om at rettsakten vil bli innlemmet i EØS-avtalen før rettsvirkningene av direktivet trer i kraft 4. desember 2014.
Mobil i hånd
Post- og teletilsynet (PT) har registrert at noen aktører ønsker å bruke nummer for landmobile tjenester (mobilnummer) til tjenester som tidligere ikke har fått tildelt slike nummer. Henvendelsene gjelder IP- baserte taletjenester for mobiltelefon og rene SMS-tjenester, og PT inviterte til høring om saken.
Nettadresse
PT har i dag publisert forslag til ny strategi for frekvensforvalting som skal gjelde for perioden 2015–2016. Frekvensstrategien byggjer på PTs overordna strategi, og mellom anna nasjonale breibandsmål og mest mogleg samfunnsnytte skal vere førande for frekvensforvaltinga. Høyringsfristen er 12. oktober.
Kurve
Frekvensene som skal tildeles i auksjonen er de tre blokkene som ikke ble tildelt i fjorårets auksjon. Post- og teletilsynet (PT) hører nå bransjen om rammene for tildelingen. Høringsfristen er fredag 2. mai 2014.
Skalert versjon av Norges Lover
Markedet for bruk av radiofrekvenser til elektronisk utstyr er i rask utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør det nødvendig med hyppige endringer og justeringer av regelverket knyttet til generelle frekvenstillatelser. Post- og teletilsynet har på denne bakgrunn publisert forslag til forskrift om endring av gjeldende fribruksforskrift. Høringsfristen er 7. april 2014.