Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bilde av en gutt på en strand.
PT har samlet ekombransjens syn på de tiltakene som ble lagt frem etter uværet Dagmar. Høringen er del av arbeidet som har pågått kontinuerlig siden uværet feide over Vestlandet i romjulen 2011. Flere av de foreslåtte tiltakene er allerede påbegynt.
Iphone i hånden.
PT legger med dette frem et høringsdokument med forslag og spørsmålsstillinger knyttet til frekvensblokk koordinert for DVB-T i bånd 174-230 MHz. I Meld. St. 8 (2010-2011) Digitalisering av radiomediet pkt. 6.4.7 er det angitt at PT skal kartlegge interessen for ressursen før det tas stilling til hvordan den skal utnyttes.
Bildet av lovbøker.
Post- og teletilsynet (PT) sender forslag til endring av forskrift 15. juni 1999 nr. 709 om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr på høring. Høringsfristen er 1. september. De foreslåtte endringene i forskriften følger av Norges EØS-rettslige forpliktelser, og gjelder implementering av direktiv 2011/75/EF, som er 7. endring av direktiv 96/98/EF, skipsutstyrsdirektivet.
Titte på mobil
PT skal forvalte og koordinere Id- koder for analog og digital lydkringkasting. I forbindelse med dette ser PT behov for å klargjøre enkelte forhold i forskrift 16. februar 2004 nr. 426 om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (nummerforskriften) § 35a (vedlegg 1). PT har også utarbeidet retningslinjer for forvaltning og koordinering av Id-koder for analog og digital lydkringkasting (vedlegg 2).
Bildet av lovbøker.
Post- og teletilsynet (PT) legger frem forslag om forskrift om endringer i forskrift 5. november 2009 nr. 1340 om radioamatørlisens (radioamatørforskriften). Endringene er i hovedsak basert på allokeringer som er vedtatt under den store radiokonferansen WRC-12, og skal ikke medføre større administrative eller økonomiske konsekvenser for brukerne.
Bilde av et tastatur med fokus på @-tegnet.
Post- og teletilsynet (PT) sender forslag til forskrift om datalagring på høyring. Forskrifta gjeld plikta til å lagre bestemte data og korleis desse skal tilretteleggast om nokon skal ha dei utlevert. Forskrifta er del av den samla reguleringa som skal vere på plass før reglane som implementerer datalagringsdirektivet byrjar å gjelde.