Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Titte på mobil
PT skal forvalte og koordinere Id- koder for analog og digital lydkringkasting. I forbindelse med dette ser PT behov for å klargjøre enkelte forhold i forskrift 16. februar 2004 nr. 426 om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (nummerforskriften) § 35a (vedlegg 1). PT har også utarbeidet retningslinjer for forvaltning og koordinering av Id-koder for analog og digital lydkringkasting (vedlegg 2).
Bildet av lovbøker.
Post- og teletilsynet (PT) legger frem forslag om forskrift om endringer i forskrift 5. november 2009 nr. 1340 om radioamatørlisens (radioamatørforskriften). Endringene er i hovedsak basert på allokeringer som er vedtatt under den store radiokonferansen WRC-12, og skal ikke medføre større administrative eller økonomiske konsekvenser for brukerne.
Nettsurfing med iPad, Npt.no
Post- og teletilsynet (PT) foreslår ytterligere endringer i gjeldende fribruksforskrift før den nye forskriften blir fastsatt i sin helhet. Endringene som foreslås, gjelder frekvenser til ultrabredbånds nivåmålingsradar, frekvenser til mobilradioutstyr og avsetting av nye frekvenser til måleravlesing og trådløse mikrofoner.
PT_0021
PT har publisert høringsdokument om bruk og tildeling av spektrumstillatelser offshore. Bakgrunnen for høringen er at PT i den senere tiden har registrert en økt interesse for og etterspørsel etter fleksible spektrumstillatelser med geografisk virkeområde offshore.
PT_0056
Gjeldende strategi for frekvensforvaltning ble fastsatt 18. desember 2008 og gjelder for årene 2009-2011. PT vil benytte tiden frem til årsskiftet på å utarbeide frekvensstrategi for årene 2012-2014.
PT_0026
Marknaden for bruk av frekvensar til elektronisk utstyr er i rask utvikling nasjonalt og internasjonalt. Dette gjer det naudsynt med gjentatte endringar og justeringar av regelverket knytta til generelle løyve. Årsaka til høyringa er forslag om å erstatte forskrift 2. juni 2009 nr 580 om generelle tillatelser til bruk av frekvensar (fribruksforskrifta), med ei ny forskrift.
Hodetelefoner
I høringen presenterte Post- og teletilsynet (PT) flere alternative frekvensbånd til bruk for trådløse mikrofoner. PT foreslo samtidig at dagens bruk av 800–820 MHz kan fortsette frem til 31.12.2011.