Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender forslag til endring av forskrift 15. juni 1999 nr. 709 om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr på høring. Høringsfristen er 31. juli. De foreslåtte endringene i forskriften følger av Norges EØS-rettslige forpliktelser, og gjelder implementering av direktiv 2014/93/EU, som er tiende endring av direktiv 96/98/EF, skipsutstyrsdirektivet.
Skalert versjon av Norges Lover
Post- og teletilsynet» (PT) sender forslag til endring av forskrift 20. juni 2000 nr. 628 om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr på høring. Høringsfristen er 1. desember. De foreslåtte endringene fremmes på bakgrunn av Kommisjonsbeslutning 2013/638/EU som gjelder krav til maritimt radioutstyr som skal anvendes på «ikke-SOLAS-skip» (skip som ikke omfattes av Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1974 med endringer (SOLAS)), og som skal brukes i det globale maritime nød- og sikkerhetssystem (GMDSS).
Skalert versjon av Norges Lover
Forskriftsforslaget fremmes på bakgrunn av Kommisjonsdirektiv 2013/52/EU fastsatt 30. oktober 2013 som endrer Rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr for niende gang. Kommisjonsdirektiv 2013/52/EU er per dags dato ikke tatt inn i EØS-avtalen. Forskriften med endringer sendes på høring med forventning om at rettsakten vil bli innlemmet i EØS-avtalen før rettsvirkningene av direktivet trer i kraft 4. desember 2014.
Mobil i hånd
Post- og teletilsynet (PT) har registrert at noen aktører ønsker å bruke nummer for landmobile tjenester (mobilnummer) til tjenester som tidligere ikke har fått tildelt slike nummer. Henvendelsene gjelder IP- baserte taletjenester for mobiltelefon og rene SMS-tjenester, og PT inviterte til høring om saken.
Bilde av PTs nettsted med logo.
Post- og teletilsynet (PT) sender forslag til endring av forskrift 15. juni 1999 nr. 709 om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr på høring. Høringsfristen er 5. november. De foreslåtte endringene i forskriften følger av Norges EØS-rettslige forpliktelser, og gjelder implementering av direktiv 2012/32/EU, som er 8. endring av direktiv 96/98/EF, Skipsutstyrsdirektivet.
Titte på mobil
Post- og teletilsynet foreslår prioritet i mobilnettene for utvalgte brukere. Ordningen PT foreslår er en bryteprioritet, der forhåndsdefinerte brukere får forrang i nettet når det er så stor trafikk at det er fare for opphopning. Ordningen er utformet med tanke på tilgjengelighet for viktige brukere i en unntakssituasjon.
Iphone i hånden.
PT legger med dette frem et høringsdokument med forslag og spørsmålsstillinger knyttet til frekvensblokk koordinert for DVB-T i bånd 174-230 MHz. I Meld. St. 8 (2010-2011) Digitalisering av radiomediet pkt. 6.4.7 er det angitt at PT skal kartlegge interessen for ressursen før det tas stilling til hvordan den skal utnyttes.