Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Høring av forslag til endring i forskrift 20. juni 2000 nr. 628 om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr
Sist oppdatert

Høring av forslag til endring i forskrift 20. juni 2000 nr. 628 om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr

Post- og teletilsynet» (PT) sender forslag til endring av forskrift 20. juni 2000 nr. 628 om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr på høring. Høringsfristen er 1. desember. De foreslåtte endringene fremmes på bakgrunn av Kommisjonsbeslutning 2013/638/EU som gjelder krav til maritimt radioutstyr som skal anvendes på «ikke-SOLAS-skip» (skip som ikke omfattes av Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1974 med endringer (SOLAS)), og som skal brukes i det globale maritime nød- og sikkerhetssystem (GMDSS).

Vi ber om at eventuelle kommentarer til forslaget sendes PT innen 1. desember 2014. E-post kan sendes til firmapost@npt.no.

Bakgrunn for forslaget

Forskriftsforslaget fremmes på bakgrunn av Kommisjonsbeslutning 2013/638/EU som ble fastsatt 12. august 2013. Beslutningen er per dags dato ikke tatt inn i EØS-avtalen. PT forventer imidlertid at rettsakten vil bli innlemmet i EØS-avtalen i løpet av 2014. Det tas forbehold om endelig vedtak i EØS-komiteen.

Maritimt radioutstyr som skal anvendes på "non-SOLAS"-skip (skip som ikke omfattes av Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1974 med endringer (SOLAS)), og som skal brukes i det globale maritime nød- og sikkerhetssystem (GMDSS), er omfattet av Radio- og teleterminaldirektivet (R&TTE-direktivet 1999/5/EF). R&TTE-forskriften gjennomfører direktivet i norsk rett.

R&TTE-direktivet setter ikke funksjonskrav til utstyr (dvs. krav om at utstyret skal fungere). Direktivet gir imidlertid hjemmel i artikkel 3 til å sette funksjonskrav for utstyr som skal sikre tilgang til nødtjeneste. Beslutning 2013/638/EU om grunnleggende krav til maritimt radioutstyr som skal anvendes på non-SOLAS skip og inngå i GMDSS opphever og erstatter beslutning 2004/71/EF. Beslutning 2013/638/EU viderefører kravene i den opphevede beslutningen om at utstyr som skal brukes i den maritime mobile tjeneste eller i den maritime mobile satellittjeneste (som definert i Den internasjonale teleunions radioreglement artiklene 1.28 og 1.29), som skal brukes ombord i skip som ikke omfattes av SOLAS og som skal brukes i GMDSS som beskrevet i SOLAS kapittel IV, skal konstrueres slik at det fungerer korrekt i et maritimt miljø. Ved beslutning 2004/71/EF ble det også satt krav om at radioutstyret skal oppfylle alle operasjonelle GMDSS-krav i nødsituasjoner og at utstyret skal sørge for klar og robust kommunikasjon.

Beslutningen er gjennomført i R&TTE-forskriften § 5b. Det er foretatt endringer i beslutning 2013/638/EU som skiller seg fra beslutning 2004/71/EF, og som innebærer behov for endringer i R&TTE-forskriften.

Directive 2014/53/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC of 16 April 2014 erstatter og opphever R&TTE-direktivet. Direktivet vil bli implementert i norsk rett i løpet av første halvår 2016, hvilket vil innebære en full revisjon av R&TTE-forskriften. Det vil derfor i denne omgang ikke bli tatt stilling til behov for ytterligere endringer enn i § 5b i forskriften.

Oversikt over endringer

I fortalen til beslutningen punkt 6 fremgår det at: «Implementation of requirements to be complied with by GMDSS equipment destined for non-SOLAS vessels should be consistent across all Member States and in line with relevant IMO guidelines.» Gjeldende ordlyd i forskriften § 5b nevner ikke henvisning til IMO retningslinjer. Det foreslås å endre ordlyden slik at en får med dette kravet.

I beslutningen fra 2004 fremgår det av artikkel 2 at «Radio equipment (…) shall be designed so as to ensure correct functioning under exposure to a marine environment, meet all the operational requirements of the GMDSS under distress conditions (…)». Ny beslutning artikkel 2 lyder: «(…) radio equipment shall be designed so as to ensure correct functioning under exposure to a marine environment, meet all the operational requirements of the GMDSS
applicable to non-SOLAS vessels, in accordance with the relevant provisions of the International Maritime Organisation, (…)».

Det er dermed gjort endringer som innebærer at det ikke er bare i nødsituasjoner at radioutstyret skal oppfylle GMDSS-krav. Det er foreslått endringer i forskriften for å dekke dette kravet. Det vurderes også at dagens ordlyd ikke er fullt ut dekkende med hensyn til kravet i siste setning i artikkel 2 som lyder «(…) and provide clear and robust communications with a high degree of fidelity of the analogue or digital communications link». Det foreslås å synliggjøre dette kravet i forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget antas ikke å ha administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Dokumenter

Høringssvar