Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Høring av forskrift om endringer i forskrift 15. juni 1999 nr. 709 om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr
Sist oppdatert

Høring av forskrift om endringer i forskrift 15. juni 1999 nr. 709 om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr

Forskriftsforslaget fremmes på bakgrunn av Kommisjonsdirektiv 2013/52/EU fastsatt 30. oktober 2013 som endrer Rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr for niende gang. Kommisjonsdirektiv 2013/52/EU er per dags dato ikke tatt inn i EØS-avtalen. Forskriften med endringer sendes på høring med forventning om at rettsakten vil bli innlemmet i EØS-avtalen før rettsvirkningene av direktivet trer i kraft 4. desember 2014.

Høringssvar fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskapDet vises til lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37 annet ledd og utredningsinstruksen kapittel 5.

Utkast til endring av forskriften og liste over høringsinstanser er vedlagt.

Spørsmål til høringen kan rettes til seksjonssjef Tor Bringsverd på e-post tor@nkom.no, telefon 22 82 48 50, eller seniorrådgiver Louise Tollefsen Borgi på e-post ltl@nkom.no, telefon 22 82 46 92.

Bakgrunn for forslaget

Forskriftsforslaget fremmes på bakgrunn av Kommisjonsdirektiv 2013/52/EU fastsatt 30. oktober 2013 som endrer Rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr for niende gang. Kommisjonsdirektiv 2013/52/EU er per dags dato ikke tatt inn i EØS-avtalen. Forskriften med endringer sendes på høring med forventning om at rettsakten vil bli innlemmet i EØS-avtalen før rettsvirkningene av direktivet trer i kraft 4. desember 2014.

Oversikt over endringer

I forskriften § 2 om definisjoner og forkortelser som gjelder EF-typeprøvingssertifikat er det gjort en tilføyelse av direktiv 2013/52/EU.

Det er også foretatt endringer i forskriften § 17 om overgangsordninger, slik at denne følger
overgangsbestemmelsen i artikkel 2 i direktiv 2013/52/EU.

Videre er det gjort endringer i vedlegg 1 tilsvarende de endringene som følger av direktiv
2013/52/EU. Endringene relaterer seg til endring av kommentarene i vedlegget. Sist er listene over utstyr som det finnes prøvingsstandarder for i internasjonale dokumenter og for utstyr som ikke har slike prøvingsstandarder oppdatert i henhold til direktivet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget antas ikke å ha administrative eller økonomiske konsekvenser.

Høringsfrist og svar

Vi ber om at eventuelle kommentarer til forskriftsendringen sendes PT innen 27. oktober d.å.
E-post kan sendes til firmapost@nkom.no.

Dokumenter