Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Høring om overordnede rammer for auksjon i 900 MHz-båndet
Sist oppdatert

Høring om overordnede rammer for auksjon i 900 MHz-båndet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender utkast til overordnede rammer for 900 MHz-auksjonen på offentlig høring. Fristen for innspill er 24. august 2015.

Til sammen 2 x 20 MHz i 900 MHz-båndet skal tildeles ved auksjon sommeren 2016.

Nkom har laget utkast til overordnede rammer for tildelingen, herunder frekvenstak, auksjonsformat og minstepris. De overordnede målsettingene ved gjennomføring av denne tildelingen er å oppnå en effektiv fordeling av frekvensressursene hvor det tas hensyn til at det også oppnås et rimelig proveny som gjenspeiler ressursenes markedsverdi. Nkom mener at disse målsettingene best kan oppnås ved å anvende et auksjonsformat av typen åpen flerrundeauksjon, et frekvenstak på 2 x 20 MHz (inkl. eksisterende beholdning i båndet) og en minstepris på 140 millioner kroner per blokk. Nkom mener også at det er viktig å legge til rette for at alle innehavere i båndet gis sammenhengende spektrum.

Innspill skal sendes på e-post på enten norsk eller engelsk til 900mhz-auksjon@nkom.no og med kopi til esl@nkom.no innen 24. august 2015. Endelige rammer for tildelingen vil bli fastsatt etter høringen og forventes offentliggjort medio/ultimo oktober 2015.

Om frekvenstak

900 MHz-båndet består av viktige og verdifulle ressurser. Nkom ønsker å imøtekomme etterspørselen etter slike ressurser. Samtidig er det nødvendig å sikre at ikke én enkelt av de eksisterende tilbyderne kan erverve alle de fire blokkene. Myndigheten vil samtidig unngå å ilegge så strenge begrensninger at det oppstår risiko for at én eller flere blokker ikke blir solgt.

Nkom foreslår dermed at det fastsettes et frekvenstak på 2 x 20 MHz i 900 MHz-båndet inkludert eksisterende tillatelser.

Om auksjonsformat

Nkom foreslår en simultan flerrundeauksjon med tilpasninger til å være best egnet ved denne tildelingen. En auksjon av denne typen har en enkel budprosess og vil være relativt transparent. Med en simultan flerrundedauksjon legges det imidlertid ikke til rette for pakkebudgivning og eventuelle komplementære verdier. Nkom er usikker på om problemstillinger med hensyn til komplementære verdier og pakkebudgivning er relevante å ta hensyn til ved denne auksjonen og ber derfor aktørene om innspill på dette i høringen.

Om minstepris

Ved fastsettelse av minsteprisen er det foretatt en rekke vurderinger og det er en rekke hensyn som skal balanseres. På den ene siden skal ikke minsteprisen være en barriere for interessenter i markedet. Ideelt sett skal minsteprisen derfor fastsettes til et nivå som ikke forhindrer reelle interessenter fra å delta i auksjonen. På den annen side bør ikke minsteprisen settes så lavt at budgiverne gis insitament til strategisk budgivning eller prissamarbeid. Videre bør ikke minsteprisen settes på et nivå som gjør ressursene attraktive for useriøse budgivere. Minsteprisen må heller ikke settes på et så lavt nivå at budgivningen i auksjonen vil pågå i uforholdsmessig lang tid.

Minsteprisen for en frekvensblokk på 2 x 5 MHz fastsatt til NOK 140 million. Det er et nivå som Nkom mener balanserer de ulike relevante hensynene og samtidig sikrer myndigheten en minste rimelig inntekt for ressursene.

Om publisering av høringsinnspill

Nkom vil publisere høringsinnspillene etter auksjonen er gjennomført. Vi ber derfor høringsinstansene om å utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. I den grad et høringssvar inneholder opplysninger som etter høringsinstansens vurdering ikke skal være offentlig kjent, ber Nkom om at dette fremgår tydelig.

Dokumenter

Høring om overordnede rammer for auksjon i 900 MHz-båndet