Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Høring om bruk i frekvensbåndet 2300 – 2400 MHz
Sist oppdatert

Høring om bruk i frekvensbåndet 2300 – 2400 MHz

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele frekvensressurser i frekvensbåndet 2300 - 2400 MHz hvor eksisterende tillatelser utløper 31. desember 2019. I den forbindelse ønsker Nkom innspill til anvendelse av båndet. Høringsfristen er 19. november 2017.

Bakgrunn

Frekvensbåndet 2300 – 2400 MHz brukes i Norge primært til video PMSE1. I tillegg er det utstedt en tjeneste- og teknologinøytral tillatelse i båndet.

Nkom gjennomførte i april 2016 en høring vedrørende frekvensbåndene 2025-2110 MHz, 2200-2290 MHz og 2300-2400 MHz. I april 2017 publiserte Nkom en kunngjøring hvor deler av frekvensbåndene 2030-2110 MHz og 2200-2290 MHz ble lyst ut til video PMSE på delt basis. Frekvensbåndet 2300-2400 MHz ble ikke lyst ut fordi Nkom ville vurdere anvendelsen av båndet nærmere, blant annet i lys av utviklingen internasjonalt.

Nkom har ikke mottatt søknader om video PMSE på delt basis i frekvensområdene 2030-2070 MHz og 2200-2260 MHz. Nkom ser derfor på muligheten for at disse båndene kan dekke behovene for video PMSE som i dag benytter frekvensbåndet 2300 – 2400 MHz, og på denne måten kunne frigjøre ressurser til annen bruk.

Dagens anvendelse av frekvensbåndet 2300-2400 MHz

2336 – 2386 MHz er tildelt spektrumstillatelser for video PMSE. I tillegg er kanalene 2323-2331 MHz og 2386-2394 MHz tillatt brukt til mobile videolinker gjennom forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften). Frekvensområdet 2301 – 2323 er tildelt som en tjeneste- og teknologinøytral tillatelse. Samtlige spektrumstillatelser i båndet utløper 31. desember 2019.

Frekvens [MHz]

Eksisterende tillatelser

f1

f2

Båndbredde [MHz]

Dato tillatelse utløper

2300

2301

1

beskyttelsesbånd

2301

2323

22

31.12.2019 

2323

2331

8

fribruk

2331

2336

5

beskyttelsesbånd

2336

2346

10

31.12.2019

2346

2356

10

31.12.2019

2356

2366

10

31.12.2019

2366

2376

10

31.12.2019

2376

2386

10

31.12.2019

2386

2394

8

fribruk

2394

2400

6

beskyttelsesbånd

Tabell 1: Tillatelser i båndet, med utløpsdato 31. desember 2019

Anvendelse av frekvensbåndet 2300-2400 MHz fra 1. januar 2020

Mulig anvendelse av hele eller deler av båndet til mobilt bredbånd

Frekvensbåndet 2300 – 2400 MHz er identifisert som et IMT-bånd (LTE/4G), og trender i europeisk spektrumharmonisering viser at flere land planlegger å benytte frekvensene til mobilt bredbånd. Nkom har også besluttet å følge en kanaloppdeling med 5 MHz kanaler i tråd med ECC-beslutning (14)02 som bedre tilrettelegger for mobilt bredbånd.

(klikk på bildet for større versjon)

Harmonisert kanaloppdeling

Tabell 2: Harmonisert kanaloppdeling iht. ECC-beslutning (14)02 for mobilt bredbånd

Nkom ønsker innspill til hvorvidt det er behov for å avsette ressurser i 2300-2400 MHz-båndet til mobilt bredbånd, inkludert kommentarer til følgende punkter:

 • Hvordan kan man legge til rette for at video PMSE får tilstrekkelig kapasitet og tjenestekvalitet i forbindelse med geografisk og tidsmessig avgrenset produksjon av innhold?
 • Hvor mye av frekvensbåndet 2300-2400 MHz vil kreve beskyttelse mot interferens fra bruken i båndet 2400-2483,5 MHz?
 • Når forventes det at det er behov for å ta i bruk båndet til mobilt bredbånd?
 • I hvilken grad vil 2300-2400 MHz-båndet ha betydning for introduksjonen av 5G?

Mulig anvendelse av hele eller deler av båndet til video PMSE

Nkom ønsker innspill til anvendelse av 2300-2400 MHz-båndet til video PMSE, inkludert kommentarer til følgende punkter:

 • Hvor stort behov er det for ressurser i 2300-2400 MHz-båndet til spektrumstillatelser for video PMSE?
 • Hvor lenge vil det være behov for dedikerte frekvensressurser avsatt til video PMSE?
 • Kanalene 2323-2331 MHz og 2386-2394 MHz er i dag tillatt brukt til mobile videolinker gjennom forskrift til generell tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften). På bakgrunn av innspill fra bransjen vurderer Nkom at disse kanalene fra og med 1. januar 2020 ikke skal være regulert som fribruk.
 • På bakgrunn av høringssvar av mai 2016 er Nkom av den oppfatning at frekvensområdet 2370-2400 MHz vil kunne interferere og bli interferert av bruken i båndet 2400-2483,5 MHz. Vil det være hensiktsmessig å tildele 2370-2400 MHz til video PMSE?
 • Kan det etableres en løsning der andre tjenester kan få tilgang til spektrumet i perioder hvor det ikke benyttes til video PMSE?
 • Er det aktuelt, og eventuelt hva skal til for å benytte deler av frekvensbåndene 2025 – 2110 MHz og 2200 – 2290 MHz til høyeffekt video PMSE2?

Nkom oppfordrer aktører til også å sende inn øvrige synspunkter/innspill til andre anvendelser og løsninger som ikke er særskilt berørt i punktene ovenfor.

Anvendelse i andre land

Land

Dagens bruk

Planer med hensyn til fremtidig bruk

Dato for tildeling

Sverige

 • 2300-2400 MHz-båndet ikke tilgjengelig, klargjøres for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) iht. ECC (14) 02
 • 2300-2380 MHz til MFCN iht. ECC (14) 02.
 • 2380-2400 MHz til video PMSE

PTS planlegger å tildele deler av 2300-2400 MHz-båndet tidligst 2019

Danmark

 • 2300-2400 MHz-båndet ikke tilgjengelig, klargjøres for MFCN iht. ECC (14) 02
 • 2300-2400 MHz-båndet til MFCN iht. ECC (14) 02

Planlegger å tildele 2300-2400 MHz-båndet 1. januar 2019

Storbritannia

 • 2350 – 2390 MHz, ikke tilgjengelig
 • 2300 - 2350 og 2390 - 2400 MHz til Forsvaret, telemetri og andre kommunikasjonssystemer

 

 • 2350 – 2390 MHz til MFCN iht. ECC (14) 02
 • 2300 - 2340 og 2390 - 2400 MHz til Forsvaret, telemetri og andre kommunikasjonssystemer
 • 2340 - 2350 MHz dedikerte 4G nettverk til nødtjenester innen luftfart

 

Planlegger å tildele 2350-2390 MHz i løpet av 2017.

Tyskland

 • 2300 – 2320 MHz for telemetri
 • 2320 – 2400 MHz til amatør radio
 • 2347 – 2385 MHz til myndigheter og organisasjoner som er opptatt av offentlig sikkerhet
 • 2320 – 2350 MHz og 2384 – 2400 MHz til utendørs kringkasting
 • 2333 – 2350 MHz og 2385 – 2400 MHz til trådløse kameraer
 • 2320 – 2400 MHz for militære applikasjoner

Viderefører dagens bruk

 

 

Viderefører bruk i 10 år

Frankrike

Testtillatelser MFCN

 • 2300-2400 MHz-båndet til MFCN iht. ECC (14) 02

Tildelt med testtillatelser til mobilt bredbånd, med planer om tildeling til MFCN i nærmeste fremtid

Tabell 3: Status for 2300 – 2400 MHz båndet i noen utvalgte europeiske land

Om høringen

Spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Kent Gutvik på e-post kent.inge.buli.gutvik@nkom.no og telefon + 47 22 82 48 35 eller seksjonssjef Svend A. Toft på e-post svend.albert.toft@nkom.no telefon + 47 22 82 46 23.

Frist for å inngi høringsinnspill er 19. november 2017. Vi ber om at høringssvar sendes til Nkom på e-post til firmapost@nkom.no, med kopi til kgu@nkom.no.

Nkom vil offentliggjøre høringsuttalelsene så snart som mulig etter høringsfristens utløp. Vi ber høringsinstansene om å utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som etter høringsinstansens vurdering ikke skal være offentlig kjent, ber Nkom om at høringsinstansen begrunner hvorfor opplysningene ønskes unntatt og at de opplysninger som ønskes unntatt tydelig markeres i dokumentene.

Høringssvar

1 Med video PMSE menes trådløse videolinker (portable eller mobile) og trådløse kameraer benyttet til Programme Making and Special Events
2 Høyeffekt videolinker brukes mot hovedsendere/produksjonsstudio med effekter >1 W e.r.p