Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Høring om bedre innendørs mobildekning
Sist oppdatert

Høring om bedre innendørs mobildekning

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele ledige frekvensressurser i frekvensbåndet 1920–1980/2110–2170 MHz (2 GHz-båndet). I denne forbindelse ber Nkom om innspill til løsninger for bedre mobildekning innendørs. Frist for å komme med innspill er fredag 21. juli 2017.

Nkom publiserte 6. desember 2016 en kunngjøring av mottatt søknad om spektrumstillatelse i 2GHz-båndet. Søknadsfristen gikk ut 24. januar 2017 og det er konstatert overskuddsetterspørsel. Kunngjøringen kan i sin helhet leses her.

Figuren nedenfor viser eksisterende tillatelsesinnehavere og blokkinndeling i 2 GHz-båndet. Den viser også hvilke blokker som nå er ledige og skal tildeles:

Eksisterende tillatelsesinnehavere og blokkinndeling
(Klikk på bildet for større versjon)
 
Stortinget har gitt sin tilslutning til regjeringens målsetting om at det skal være mobildekning der folk bor, jobber og ferdes1. I en del bygg sliter mobilsignalene med å trenge gjennom for å gi tilstrekkelig dekning innendørs. Dette problemet er særlig aktuelt i nybygg, hvor dempingen av frekvensene er stor.

Hver enkelt aktør har egne løsninger for sine kunder, men Nkom erfarer at det også er ønskelig med én felles løsning på tvers av operatørene. For innendørs mobilbruk finnes for eksempel tale-over-WiFi. Denne løsningen krever normalt pålogging, og det finnes et begrenset antall mobiltelefoner som støtter en slik teknologi. Årlig registreres det også fra Nkoms side en rekke tilfeller hvor privatpersoner og foretak ulovlig tar i bruk mobilforsterkere for å bedre innendørsdekningen.

I forbindelse med utarbeidelse av overordnete rammer for tildelingen, ønsker derfor Nkom å se på alternative lisensieringsmodeller som kan legge til rette for bedre innendørs mobildekning for tale og data.

Nkom ønsker innspill til følgende mulige, alternative løsninger:

1. Avsette hele eller deler av de ledige frekvensressursene til fribruk

Sette av en eller flere frekvensblokker til fribruk i 2 GHz-båndet for produkter og tjenester som kan gi bedre mobildekning innendørs. Nkom ønsker innspill til hvorvidt en slik løsning er formålstjenlig, inkludert kommentarer til disse problemstillingene:

  • Hvordan kan en fribruksløsning åpne opp for innovasjon (nye produkter og tjenester), som igjen vil legge til rette for bedre innendørs mobildekning for samtlige mobiloperatører?
  • Hvilke tekniske vilkår må eventuelt settes til produkter og tjenester som ønsker å utnytte fribruksressurser for innendørs mobildekning?
  • Er det hensiktsmessig at det av hensyn til å sikre effektiv frekvensbruk åpnes opp for sekundærbruk utendørs, dersom fribruk begrenses til innendørs bruk?
  • Hvor stor andel av frekvensressursene må avsettes til fribruk, for at dette skal gi en fullverdig og attraktiv løsning?

2. Sekundærbruk forbeholdt innendørs mobildekning

Sette vilkår i spektrumstillatelsene i 2 GHz-båndet om at frekvensene kan tas i bruk av andre enn den som har fått tillatelsen, for å tilby mobildekning innendørs.
Nkom ønsker innspill på hvorvidt en slik løsning er praktisk gjennomførbar og formålstjenlig, inkludert kommentarer til denne problemstillingen.

  • Hvilke forutsetninger og tekniske krav må være tilstede for at innendørs sekundærbruk på en hensiktsmessig måte kan bidra til å oppnå målet om bedret innendørsdekning?
 
3. Tildele hele eller deler av de ledige frekvensressursene som individuelle tillatelser forbeholdt innendørs bruk

Tildele én eller flere frekvensblokker i 2 GHz-båndet som individuelle tillatelser gjeldende for innendørs bruk.

Nkom ønsker innspill på hvorvidt en slik løsning er formålstjenlig, inkludert kommentarer til denne problemstillingen:

  • Vil det i så fall være hensiktsmessig at det åpnes opp for sekundær bruk av frekvensressursene utendørs?
  • Hvilke forutsetninger og vilkår må settes for at sekundærbruk av frekvensressursene skal kunne tillates?

Det er også mulig å sende inn øvrige synspunkter/innspill til andre løsninger som vil kunne bedre innendørs mobildekning, og som ikke er særskilt berørt i punktene over.

Høringsinnspill sendes på e-post til firmapost@nkom.no, med kopi til kgu@nkom.no innen høringsfristen fredag 21. juli 2017. Nkom vil offentliggjøre høringsuttalelsene så snart som mulig etter høringsfristens utløp, og ber derfor høringsinstansene om å utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som etter høringsinstansens vurdering ikke skal være offentlig kjent, ber Nkom om at dette fremgår klart og tydelig.

Høringsinnspill

Nkoms anbefaling til Samferdselsdepartementet

Anbefaling til SD (sladdet versjon).pdf (PDF, 4 MB)

 

1 Se Meld. St. 27 (2015 - 2016) og Innst. 84S (2016 - 2017)