Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Høring om auksjon av 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene
Sist oppdatert

Høring om auksjon av 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene

Post- og teletilsynet sender reglementet for auksjonen av den digitale dividenden (800 MHz-båndet) samt 900- og 1800 MHz-båndene på høring. I tillegg vil PT høre markedet om utkast til frekvenstillatelser. Fristen for innspill er 30. september 2013.

Høring av forslag til auksjonsregler

PTs forslag til auksjonsregler regulerer gjennomføringen av auksjonen, herunder budgivningsprosessen, fastsettelse av vinnere av auksjonen og prisen vinnere må betale. 

Regjeringen og Samferdselsdepartementet har besluttet overordnede rammer for auksjonen, beskrevet i auksjonsreglene punkt 1.2. Beslutningene fattet av regjeringen og Samferdselsdepartementet er ikke gjenstand for høring. 

Minsteprisene i auksjonen vil bli fastsatt av Samferdselsdepartementet ventelig i løpet av august – i god tid innen høringsfristens utløp (30. september 2013). Når minsteprisene er fastsatt, vil de bli offentliggjort på PTs hjemmeside. 

PT gjør særlig oppmerksom på at PT vurderer å offentliggjøre alle buddata etter auksjonen, dvs. samtlige bud som er inngitt i auksjonen og identiteten til tapende budgivere. Slike opplysninger har ikke tidligere blitt offentliggjort i norske frekvensauksjoner. PT mener likevel at dette ytterligere vil fremme transparens og objektivitet i auksjonen. PT har samtidig forståelse for at buddata i noen situasjoner kan være kommersielt sensitive for budgiverne. PT ønsker innspill om alle buddata skal offentliggjøres, eller andre forslag til å sikre transparens i denne auksjonen.

Høring av forslag til vilkår i tillatelsene i 800 MHz-båndet 

PT har utarbeidet forslag til retningslinjer for dekningskrav, og forslag til presiseringer av enkelte vilkår for sameksistens med det digitale bakkenettet som vil inngå som vilkår for frekvenstillatelsen i 800 MHz-båndet. De to forslagene er nå gjenstand for høring sammen med utkast til frekvenstillatelsen. 

Vilkår knyttet til dekningskrav

Samtlige tillatelsesinnehavere i 800 MHz-båndet skal oppfylle et krav på 40 prosent befolkningsdekning innen 4 år. I tillegg har regjeringen besluttet å sette et krav på 98 prosent befolkningsdekning for tillatelsesinnehaver av en frekvensblokk på 10 MHz i 800 MHz-båndet ("dekningsblokken"). Dette kravet skal innfris i løpet av fem år etter at tillatelsen er gitt

PT har utarbeidet nærmere retningslinjer for dekningskravet.

Vilkår knyttet til sameksistens mellom LTE og DTT

PT gjennomførte i perioden 8. desember 2011 – 5. februar 2012 en høring om sameksistens mellom det digitale bakkenettet og mobilt bredbånd i 800 MHz-båndet. Etter høringen utarbeidet PT krav som skal gjelde for å legge til rette for sameksistens mellom LTE og DTT.

PT har presisert noen av kravene nærmere i et tilleggsdokument som nå er gjenstand for høring.

Om høringen

Alle interesserte parter inviteres til å komme med sine synspunkter på de forslagene som PT har utarbeidet. Andre problemstillinger i relasjon til 800-, 900- og 1800 MHz-auksjonen enn de som er omhandlet i forslagene, imøtesees også.

Høringsinnspill sendes på e-post til 800-900-1800auction@npt.no eller til Post- og teletilsynet, Postboks 93, 4791 Lillesand innen høringsfristen mandag 30. september 2013.

PT vil vurdere å offentliggjøre høringsuttalelsene. Vi ber derfor høringsinstansene om å utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som etter høringsinstansens vurdering ikke skal være offentlig kjent, ber PT om at dette fremgår klart og tydelig.

Spørsmål og svar

Alle spørsmål og svar publiseres på auksjonssiden.

Dokumenter

Høringssvar