Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Høring av utkast til ny forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr
Sist oppdatert

Høring av utkast til ny forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender forslag til ny forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr på høring. Høringsfristen er 1. august. Utkast til ny forskrift følger av Norges EØS-rettslige forpliktelser, og gjelder implementering av direktiv 2014/90/EU, og oppheving av direktiv 96/98/EF, skipsutstyrsdirektivet.

Vi ber om at eventuelle kommentarer til forskriftsendringen sendes Nkom innen 1. august 2016. E-post kan sendes til firmapost@nkom.no.

Bakgrunn for forslaget

Forskriftsforslaget fremmes på bakgrunn av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2014/90/EU om skipsutstyr og oppheving av direktiv 1996/98/EF. Direktivet er per dags dato ikke tatt inn i EØS-avtalen. Forskriften sendes på høring med forventning om at rettsakten vil bli innlemmet i EØS-avtalen før rettsvirkningene av direktivet trer i kraft 18. september 2016.

Oversikt over endringer

Direktiv 1996/98/EF (Marine Equipment Directive, MED) er gjennomført i norsk rett i forskrift 29. desember 1998 nr. 1455 om skipsutstyr, mens forskrift 15. juni 1999 nr. 709 om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr setter krav til maritimt radioutstyr som omfattes av direktivet. Direktiv 2014/90/EU erstatter direktiv 1998/96/EF og det foreslås derfor å fastsette krav til maritimt radioutstyr i ny forskrift fremfor endring av gjeldende forskrift.

I direktiv 2014/90/EU er det tatt inn deler av forordning 765/2008. Forordning 765/2008 er en utfylling av europaparlaments- og rådsbeslutning av 9. juli 2008 om en felles markedsføring av produkter. Forslag til ny forskrift setter krav til at produsent, importør, distributør og deres oppnevnte representanter kun plasserer maritimt radioutstyr, som tilfredsstiller krav til utforming, konstruksjon og yteevne i henhold til internasjonale instrumenter, på markedet eller om bord på et EØS-skip. Hvilke roller de ulike markedsdeltakerne har blir mer synliggjort enn tidligere.

Forskriften setter krav til at produsenten eller dennes representant skal benytte utpekte tekniske kontrollorgan til å gjennomføre samsvarsprosedyrer, for å verifisere at produktet oppfyller de krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving som følger av forskriften. Produsenten skal utstede samsvarserklæring som dokumentasjon på samsvar, og produktet skal merkes med «rattmerket.» Rattmerkets utforming er angitt i vedlegg B til forskriften. Dette er imidlertid i tråd med gjeldende rett, men rollen til de ulike markedsdeltakerne blir mer synliggjort enn tidligere.

I forslag til ny forskrift er bestemmelser om tekniske nyvinninger, utprøvning av utstyr og utskiftning av utstyr tatt bort. Nkom har anledning til å gi tillatelse til tekniske nyvinninger av maritimt radioutstyr med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 8-1 annet ledd. For utprøving og utskiftning av maritimt radioutstyr vil dette gjelde utstyr som skal plasseres eller allerede er plassert om bord på et EØS-skip, og er derfor en del av Sjøfartsdirektoratets ansvarsområder.

I forslag til ny forskrift har Nkom endret strukturen slik at vedlegg som tidligere var lagt ved som pdf.-filer nå er listet som vedlegg direkte i forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget antas ikke å ha administrative eller økonomiske konsekvenser for verken offentlige myndigheter eller private aktører.

Dokumenter

Høringssvar