Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Høring av nye forskrifter om krav til utstyr og nett til elektronisk kommunikasjon og endring av autorisasjonsforskriften
Sist oppdatert

Høring av nye forskrifter om krav til utstyr og nett til elektronisk kommunikasjon og endring av autorisasjonsforskriften

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender forslag til ny forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon, ny forskrift om EØS-krav til sikkerhet for utstyr til elektronisk kommunikasjon, ny forskrift om krav til elektrisk sikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett og endringer i autorisasjonsforskriften på høring. Høringsfristen er 4. februar.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender forslag til tre nye forskrifter på høring og forslag til endring av forskrift 7. desember 2011 nr. 1206 om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften).

De nye forskriftene er:

  • forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon
  • forskrift om EØS-krav til sikkerhet for utstyr til elektronisk kommunikasjon
  • forskrift om krav til elektrisk sikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett

Spørsmål om høringen kan rettes til seksjonssjef Tor Bringsverd på e-post tor@nkom.no, telefon 22 82 48 50 eller seniorrådgiver Janne Steen Haugen på e-post jsa@nkom.no, telefon 22 82 47 29.

Vi ber om at eventuelle kommentarer til forslaget sendes Nkom innen 4. februar 2016. E-post kan sendes til firmapost@nkom.no.

Forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon og forskrift om EØS-krav til sikkerhet for utstyr til elektronisk kommunikasjon

Forslaget til ny forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon fremmes på bakgrunn av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2014/30/EU om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet).

Forslaget til ny forskrift om EØS-krav til sikkerhet for utstyr til elektronisk kommunikasjon fremmes på bakgrunn av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2014/35/EU om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring av elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser (Lavspenningsdirektivet).

De overordnede formålene til de nye direktivene er å forbedre nivået av samsvar for produktene som faller inn under regelverket, og å øke tilliten til regelverket for alle interessenter. Herunder skal direktivene klargjøre og forenkle regelverket på området. Direktivene gir regler om hvordan utstyr skal være konstruert, produsert og dokumentert, regler for CE-merking og prosedyrer for samsvarsvurdering, og for EMC-direktivet, involvering av teknisk kontrollorgan. Videre stilles det krav til importør og distributør. EMC-direktivet gir også regler for akkreditering, utpeking og notifisering av teknisk kontrollorgan, og om myndighetenes ansvar og forpliktelser i den forbindelse. Forskriftene setter krav til utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, og forskriften som setter krav til EMC for utstyr setter også krav til teknisk kontrollorgan som foretar vurdering av egenskaper til utstyret.

Forskrift om krav til elektrisk sikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett og forslag til endringer i autorisasjonsforskriften

Ny forskrift om krav til elektrisk sikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett vil erstatte gjeldende regulering på området, forskrift 27. september 2005 nr. 1094 om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett. Det er foreslått forenklinger av regelverket som innebærer mindre detaljregulering av kravene til elektrisk sikkerhet og forskriften er oppdatert slik at den bedre uttrykker gjeldende rett.

Det er også foreslått å flytte krav til utførelse og dokumentasjon som i dag er hjemlet i autorisasjonsforskriften over i den nye forskriften om krav til elektrisk sikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett. Det vurderes at det er hensiktsmessig at disse kravene er knyttet til installasjon, drift og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett generelt, heller enn knyttet opp mot en forskrift som setter krav til autorisasjon for å drive slik virksomhet, og formalkrav knyttet til innvilgelse av autorisasjon. Det er ikke lagt opp til en full revisjon av autorisasjonsforskriften i denne omgang.

Dokumenter

Høringssvar