Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Høring av forskrift om endringer i forskrift 29. september 2016 nr. 1161 om EØS-krav til maritimt radioutstyr
Sist oppdatert

Høring av forskrift om endringer i forskrift 29. september 2016 nr. 1161 om EØS-krav til maritimt radioutstyr

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender forslag til endring av forskrift 29. september 2016 nr. 1161 om EØS-krav til maritimt radioutstyr på høring. Høringsfristen er 01. oktober 2018.

Bakgrunnen for forslaget

Forskriftsforslaget fremmes på bakgrunn av at EU Kommisjonens komite for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) den 01.03.2018 vedtok en ny forordning om utforming, konstruksjon, ytelse og prøving av skipsutstyr, forordning 2018/773. Forordningen erstatter forordning EU 2017/306, og er vedtatt med hjemmel i direktiv 2014/90 artikkel 35(2). Fordringen trådte i kraft med virkning i EU den 19. juli 2018, og ble tatt inn i EØS-avtalen 31.mai 2018.

Direktiv 2014/90/EU om skipsutstyr trådte i kraft i EØS 18.september 2016. Direktivet erstattet tidligere direktiv 98/96/EC, og regulerer skipsutstyr som er påkrevd etter de internasjonale konvensjonene SOLAS, MARPOL og COLREG. Med hjemmel i artikkel 35(2) skal kommisjonen angi nøyaktig hvilke krav som til enhver tid gjelder for skipsutstyr, og i tråd med utvikling er det behov for jevnlige oppdateringer.

Endringene samsvarer med det materielle innholdet i forordning 2018/773 som for så vidt gjelder maritimt radioutstyr. Nkom har ansvaret for markedstilsyn med maritimt radioutstyr som gjøres tilgjengelige på markedet for bruk om bord på EØS-skip og forskriftens virkeområde er begrenset til dette. Forslaget bygger på at gjeldende vedlegg A i forskriften byttes ut med nytt vedlegg, tilsvarende innholdet i forordning 2018/773 som for så vidt gjelder maritimt radioutstyr. Strukturen i vedlegget videreføres fra tidligere forordning 2017/306. Det innebærer at krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving for radioutstyret opplistes i en tabell. Tabellen inneholder referanse til kravenes opprinnelse i de relevante internasjonale konvensjonene, og tabellen angir også hvilke moduler for samsvarsvurdering som er aktuelle for hvert enkelt utstyr.

Dokumenter