Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Høring av forskrift om endringer i forskrift 15. juni 1999 nr. 709 om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr.
Sist oppdatert

Høring av forskrift om endringer i forskrift 15. juni 1999 nr. 709 om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender forslag til endring av forskrift 15. juni 1999 nr. 709 om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr på høring. Høringsfristen er 31. juli. De foreslåtte endringene i forskriften følger av Norges EØS-rettslige forpliktelser, og gjelder implementering av direktiv 2014/93/EU, som er tiende endring av direktiv 96/98/EF, skipsutstyrsdirektivet.

Vi ber om at eventuelle kommentarer til forskriftsendringen sendes Nkom innen 31. juli 2015. E-post kan sendes til firmapost@nkom.no.

Bakgrunn for forslaget

Forskriftsforslaget fremmes på bakgrunn av Kommisjonsdirektiv 2014/93/EU fastsatt 18. juli 2014 som endrer Rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr for tiende gang. Kommisjonsdirektiv 2014/93/EU er per dags dato ikke tatt inn i EØS-avtalen. Forskriften med endringer sendes på høring med forventning om at rettsakten vil bli innlemmet i EØS-avtalen før rettsvirkningene av direktivet trer i kraft 14. august 2015.

Oversikt over endringer

I forskriften § 2 om definisjoner og forkortelser som gjelder EF-typeprøvingssertifikat er det gjort en tilføyelse av direktiv 2014/93/EU.

Det er også foretatt endringer i forskriften § 17 om overgangsordninger, slik at denne følger overgangsbestemmelsen i artikkel 2 i direktiv 2014/93/EU.

Videre er det gjort endringer i vedlegg 1 tilsvarende de endringene som følger av direktiv

2014/93/EU. Endringene relaterer seg til endring av kommentarene i vedlegget. Sist er listene over utstyr som det finnes prøvingsstandarder for i internasjonale dokumenter og for utstyr som ikke har slike prøvingsstandarder oppdatert i henhold til direktivet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget antas ikke å ha administrative eller økonomiske konsekvenser for verken offentlige myndigheter eller private aktører.

Dokumenter